Aktuality z veřejných zakázek 2019

08/2019

Dle rozsudku KS Brno 62 Af 90/2017, lze podávat námitky u sektorové podlimitní VZ dle § 241. Není vyloučeno, aby Úřad zahájil a vedl řízení ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatele týkající se nevyřízení námitek podle § 241 odst. 2 písm. c) zákona, tj. námitek proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení. Právo podat námitky je v § 241 odst. 1 ZZVZ omezeno na postupy zadavatele související se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky (soud tedy dovodil že i tedy na podlimitní sektorovou VZ), nikoli veřejné zakázky malého rozsahu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

07/2019

2 Afs 375/2017 - 30 - NSS - Dle rozhodnutí soudu zadávací podmínka čestné prohlášení o bezdlužonosti vůči zadavateli je v pořádku a nemá diskriminační následky. Nutno upozornit, že projednávaný připad se týkal zakázky malého rozsahu a její soustažnosti na ZVZ § 6 transparentnost. Dá se tedy předpokládat, že vůči ZZVZ a zásady v § 6 bude pohled obdobný. Nicméně soud uvedl, že stanovení podmínek bezdlužnosti uchazeče vůči zadavateli samotnému takovým způsobem, který zaručí, že nebudou předem ze soutěže vyloučeni uchazeči s irelevantními závazky vůči zadavateli (typicky závazky zcela bagatelního rozsahu, ježničeho nevypovídají o ekonomické situaci či obchodní serióznosti uchazeče). Dále by se mohlo jednat o případ sporu zdavatel/dodavatel atd. Domníváme se, že požadavek bezdlužnosti dodavatele vůči zadavateli je ligitmní požadavek zadavatele, ale přesto jej používat do zadávacích podmínek nedoporučujeme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

07/2019

Dle 4 As 97/2016 - 37 NSS, soud rešil podání námitek proti zadávací dokumentaci dle starého ZVZ a potvrdil domněnku, že podávat námitku po lhůtě pro podání námitek proti zadávací dokumentace, až co byl dodavatel vyloučen není možné. Pokud nějakému dodavateli není zřejmá nějaká zadávací podmínka (kritérium, technický požadavek,...) doporučujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace před lhůtou pro podaní nabídek, nebo rovnou podat námitky proti zadávací dokumentaci ve lhůtě dle ZZVZ tj. do konce lhůty pro podání nabídek. K pozdějšímu namítání zadávací dokumentace nelze přihlížet, dodavatelé by po zjištění neúspěchu v zakázce mohli účelově napadat zadávací dokumentaci, nelze se než jen přiklonit k správnému rozhodnutí NSS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

05/2019

Dle rozhodnutí soudu zadavatel není oprávněn prostřednictvím prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění (JRBU) požadovat dlouhodobé a opakující se plnění. „ačkoli požadavek na limitaci doby účinnosti závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku zadanou prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 ZZVZ není v zákoně explicitně vyjádřen, v případě veřejných zakázek, jejichž předmětem je dlouhodobé plnění opakující se povahy, je takový požadavek zcela namístě, neboť naplňuje smysl podmínek 1) a 4) plynoucích z § 63 odst. 5 ZZVZ, jež (kromě zbylých dvou)zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění umožňují. Tento požadavek nebrání zadavateli, aby aktuálně reagoval na vznik krajně naléhavé okolnosti využitím jednacího řízení bez uveřejnění, současně však zadavatele usměrňuje k tomu, aby takové dlouhodobé plnění opakující se povahy co nejdříve poptával v rámci některého z „otevřenějších“ druhů zadávacího řízení.“

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03/2019

Zadavatel není oprávněn požadovat ekonomickou kvalifikaci v případě veřejných zakázek na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému. Pro posouzení zákonnosti stanovení ekonomického kvalifikačního kritéria je rozhodující, výklad ustanovení § 78 odst. 6 zákona. Naopak dle ustanovení § 15 zákona, dle něhož se veřejné zakázky, které v sobě obsahují více veřejných zakázek, zadávají podle pravidel platných pro druh veřejné zakázky odpovídající hlavnímu předmětu této veřejné zakázky. Pokud zadávaná VZ obsahuje nepatrné množství předmětu VZ dle kódu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému, ještě neznamená, že nemůže být ekon. kvalifikace vyžadována, jelikož ustanovení § 15 zákona se veřejné zakázky, které v sobě obsahují více veřejných zakázek, zadávají podle pravidel platných pro druh veřejné zakázky odpovídající hlavnímu předmětu této veřejné zakázky. Při stanovení ekon. kvalifikace by měla být hodnota prací dle 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému určitě odečtena, aby se předešlo případným pochybnostem při stanovení ekonomické kvalifikace.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01/2019

Krajský soud v Brně zamítl žalobu hlavního města Prahy proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v tzv. případě Trojský most. Úřad a následně předseda Úřadu Petr Rafaj v roce 2016 a 2017 ve svých rozhodnutích konstatovali, že hlavní město Praha porušilo zákon o veřejných zakázkách, když bez použití některého ze zadávacích řízení upravených zákonem rozšířilo zakázku na výstavbu souboru staveb městského okruhu o stavební práce spočívající v realizaci nového Trojského mostu odchylujícího se od jeho původně navrhované podoby. Za nezákonné jednání uložil Úřad zadavateli pokutu ve výši 11 milionů korun. Soud nyní ve svém rozhodnutí potvrdil, že zadavatel se dopustil podstatné změny práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo, když byl oproti zadávací dokumentaci postaven vizuálně odlišný most s odlišnou nosnou konstrukcí, s odlišným postupem výstavby, o stovky milionů Kč dražší a zcela mimo rámec zadávacích řízení vymezených v zákoně.

-----------------------------------------------------------------------------------------------