Aktuality z veřejných zakázek 2015

11/2015

Dodavatel se dopustil správního deliktu tím, že předložil zadavateli k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů (reference) doklady, přičemž se jednalo o doklady, které neodpovídaly skutečnosti. Za spáchání správního deliktu byla dodavateli udělena pokuta ve výši 300 000,- Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10/2015

Zadavatel Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se dopustil správního deliktu tím, že uveřejnil písemnou zprávu zadavatele 188 dní po uzavření smlouvy a odeslal Oznámení o zadání zakázky 618 dnů po uzavření smlouvy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10/2015

Zadavatel Město Liberec se dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup stanovený v zákoně. Zadavatel uzavřel smlouvu na zpracování stupňů projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, aniž by tak učinil v zadávacím řízení, neboť předmět veřejné zakázky rozdělil na uvedené dílčí části PD, čímž došlo ke snížení jeho předpokládané ceny pod finanční limit stanovený v § 6 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10/2015

Zadavatel Město Chomutov se dopustil správního deliktu tím, že nedodržel požadavek zakotvený v ustanovení § 50 odst. 3 citovaného zákona o veřejných zakázkách v návaznosti na zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 citovaného zákona o veřejných zakázkách, když v bodu 4.2.4 zadávací dokumentace v rámci seznamu významných služeb podle § 56 odst. 2 písm. a) citovaného zákona o veřejných zakázkách požadoval doložit zkušenosti uchazečů s kompletním zpracováním alespoň jednoho projektu IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) spočívajícího v přidělení dotací z fondů EU o finančním objemu 700 mil. Kč bez DPH, ačkoliv zpracování projektu integrovaného plánu rozvoje města bezprostředně nesouvisí s předmětem plnění veřejné zakázky. UOHS ukládá pokutu ve výši 500.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10/2015

Zadavatel Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se dopustil správního deliktu tím, že při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 1 citovaného zákona ve spojení s § 6 citovaného zákona, když nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, v důsledku čehož byly podané nabídky vzájemně neporovnatelné, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10/2015

Zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o. se dopustil správního deliktu tím, že při zadávání veřejných zakázek na dodatečné stavební práce navazujících na původní veřejnou zakázku, zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž byly splněny podmínky stanovené v zákoně neboť hodnota dodatečných stavebních prací přesáhla 20% ceny původní veřejné zakázky. Zadavatel dostal pokutu ve výši 700.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10/2015

Zadavatel České dráhy a. s. obdržel pokutu ve výši 200.000 Kč. K porušení zákona došlo v červnu 2012 uzavřením dodatku k původní kupní smlouvě z roku 2011. Dodatek měnil ustanovení týkající se smluvní pokuty, a to v tom smyslu, že zadavatel neměl být oprávněn požadovat smluvní pokutu za prodlení s dodávkou jednotlivé jednotky za dobu, kdy tato jednotka bude ve zkušebním provozu s cestujícími. Uvedeným dodatkem došlo k podstatné změně smlouvy a postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie je zadavatel oprávněn umožnit pouze takové změny smlouvy, které nejsou podstatné. Ustanovení o smluvní pokutě jsou přitom nepochybně jedním ze základních faktorů, podle nichž se potenciální dodavatelé rozhodují o své účasti v zadávacím řízení. Vybraný uchazeč byl tedy změnou provedenou dodatkem zvýhodněn oproti jiným konkurenčním dodavatelům. Pokud by zadavatel již při zahájení zadávacího řízení stanovil, že smluvní pokuta nebude požadována v průběhu zkušebního provozu, nelze vyloučit, že by měla pozitivní dopad na počet obdržených nabídek a že by zadavatel mohl obdržet výhodnější nabídku od některého z dalších potenciálních dodavatelů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

08/2015

Zadavatel statutární město Chomutov se dopustil správního deliktu tím, že nedodržel zásadu transparentnosti uvedenou v § 6 citovaného zákona, když před zahájením losování, kterým mělo být provedeno omezení počtu zájemců, neumožnil zástupci zájemce, zkontrolovat losovací kartičky, a když omezení počtu zájemců neprovedl náhodným výběrem losem, neboť osoba provádějící losování de facto z kartiček rozložených lícem dolů na stole nelosovala, když v konečné fázi přímo určila pět kartiček, které postupně otáčela lícem nahoru. Zadavatel dostal pokutu ve výši 600.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

08/2015

Zadavatel – Krajská zdravotní, a.s. se dopustil správního deliktu tím, když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ani v jejích přílohách a dílčích protokolech neuvedl dostatečný popis hodnocení nabídek v rámci druhého dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry zařízení“ a čtvrtého dílčího hodnotícího kritéria „Servisní podmínky“, čímž současně nedodržel zásadu transparentnosti, výše uložené pokuty 350.000 Kč. Zadavatel stanovil, že bude v rámci dílčího kritéria „Servisní podmínky“ hodnotit servisní podmínky navržené dodavatelem. Zadavatel bude hodnotit SLA podmínky, délku záruční doby, způsob proškolení zaměstnanců zadavatele v používání dieselagregátu, který je předmětem zakázky, kvalitu, rychlost a odbornost při zaškolení zaměstnanců v používání dieselagregátu a systém řešení reklamací a veškeré konsekvence a provázanosti shora uvedených skutečností v souhrnu ve vztahu k servisním podmínkám. Zadavatel dále uvedl, že bude jako výhodnější hodnotit takové servisní podmínky, které budou přinášet pro zadavatele výhodnější SLA podmínky a delší délku záruční doby, obsahovat funkčnější, rychlejší a odbornější způsob zaškolení jednotlivých zaměstnanců zadavatele při používání dieselagregátu, umožňovat kvalitnější, rychlejší a odbornější podporu při používání dieselagregátu a zajišťovat efektivnější systém řešení reklamací, přičemž zadavatel za efektivnější považuje takový systém řešení reklamací, který nabídne nejnižší garantovanou dobu opravy od nahlášení závady s přihlédnutím k veškerým konsekvencím a provázanostem shora uvedených skutečností v souhrnu ve vztahu k servisním podmínkám, oproti nabídkám ostatních uchazečů. Je zcela evidentní, že takový způsob hodnocení nabídek je zavádějící, obecný, a zcela neurčitý. UOHS dává správně průběžně najevo svůj nesouhlas s takovým způsobem hodnocení nabídek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

07/2015

Od 1. srpna 2015 nabývá účinnosti vyhláška č. 171/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

07/2015

Zadavatel Ministerstvo pro místní rozvoj (tvůrce zákona o veřejných zakázkách - ZVZ) již poněkolikáté dostal sankci za porušení ZVZ. Tentokrát dostual pokutu ve výši 550 000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“. Veřejnou zakázku v objemu téměř 150 milionů korun zadalo ministerstvo v roce 2012. Doba plnění zakázky byla stanovena od 20.4.2012 do 31.12.2012. Následně však byly ke smlouvě uzavřeny dodatky č. 1 a 3, jimiž se doba plnění prodloužila až do 31.3.2014. Podle zákona nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. V tomto případě došlo k prodloužení celkové doby plnění z úvodních 8 na téměř 23 měsíců. Doba plnění má zcela jistě nezpochybnitelný vliv na náročnost a kvalitu plnění předmětu veřejné zakázky, proto mohl mít postup zadavatele dopad na okruh uchazečů o danou zakázku.Vybraný uchazeč byl tímto způsobem zvýhodněn oproti ostatním uchazečům o zakázku. Pokud by zadavatel již při zahájení zadávacího řízení stanovil možnost variabilně měnit datum dokončení celého rozsahu díla v závislosti na případných novelizacích, nelze vyloučit, že mohl obdržet výhodnější nabídku od některého z ostatních uchazečů nebo i od dodavatelů, kteří se zadávacího řízení nezúčastnili.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

06/2015

Společnost Roviko s.r.o. se zůčastnila konference pod záštitou evropské komise - 4. ročník konference o veřejných zakázkách (4th Annual Cenference on Public Procurement) pořádaného v Praze 12.6.2015. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8135

-----------------------------------------------------------------------------------------------

06/2015

Zadavetel Obec Velké Hoštice se dopustil správního deliktu tím, že uzavřel dodatek k původní veřejné zakázce, kterým prodloužil termín plnění předmětné smlouvy oproti původním zadávacím podmínkám. Takto nově nastavenými podmínkami týkajícími se termínu plnění a současně znemožnil uchazečům, kteří podali nabídku do původního zadávacího řízení, podat za těchto nově nastavených podmínek výhodnější nabídku nežli vybraný uchazeč a umožnil tak podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

06/2015

Zadavatel Nemocnice Znojmo se dopustil správního deliktu tím, že v rámci dodatečných informací prodloužil dobu plnění veřejné zakázky (úpravou v obchodních podmínkách) a zároveň neprodloužil lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel poskytl zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kde uvedl, že do odst. 2.1.3. obchodních podmínek doplnil stavební připravenost pro montáž LT a určil termín „nejpozději do dne 30. 9. 2008 včetně“ a v odst. 8. 4. zadávací dokumentace změnil termín pro ukončení plnění veřejné zakázky na 25. 11. 2008, avšak nezměnil lhůtu pro podání nabídek. Příslušná lhůta by měla být prodloužena vždy, byť i v případě marginální úpravy zadávacích podmínek. http://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/dokumenty/2014_R113.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

05/2015

Zadavetel Technické služby Kaplice spol. s r. o. se dopustil správního deliktu tím, že nezvolil příslušný druh zadávacího řízení uvedený v § 21 odst. 1 citovaného zákona pro zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem je realizace stavby „ZTV Kaplice – I. etapa“. Zadavatel obdržel pokutu 100.000 Kč. Z vyjádření zadavatele je zcela zřejmé, že zadavatel před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným uchazečem nepostupoval podle zákona, neboť nepoužil žádný z druhů zadávacích řízení stanovených v ustanovení § 21 odst. 1 zákona. Úřad bere v potaz, že výběru dodavatele předcházelo výběrové řízení, které v některých částech vykazovalo obdobné znaky postupu podle zákona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2015

Zadavetel nedodržel zákonný postup tím, že požadoval v rámci nabídky předložení čestného prohlášení o bezdlužnosti. Je bežnou praxí zadavatelů, že chtějí v rámci nabídky čestné prohlášení o bezdlužnosti, prohlášení o počtu listů, a další jiné typy prohlášení. Všechny tato prohlášení překračují rámec zákonem určených kvalifikačních předpokladů. Přemíra snahy a neodbornost organizátorů veřejných zakázek vystavují uchazeče nepřiměřeným požadavkům což má ve své podstatě za výsledek chybně zadanou veřejnou zakázku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2015

Zadavetel Česká pošta, s. p. nedodržel zákonný postup tím, že nezveřejnil na profilu zadavatele všechny dokumenty, které ze zákona tam zveřejněny být musí. Zadavatel nezveřejnil na porfilu zadavatele - přílohu smlouvy - tím pádem uchazeči nemohli podat nabídku pouze z veřejně dostupných informací. Zadavatel dokument vyvěsil v průběhu běhu lhůty pro podání nabýdek, což je nedostatečné, zveřejněno musí být v souladu se zákonem, UOHS předmětné zadávací řízení zrušil. Pozor na libovůli zadavatelů, případně zastupujících subjektů v organizování veřejných zakázek na zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele. Takovéto ať již úmyslné či neúmyslné jednání má vliv na transparentnost zakázky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2015

Zadavetel Správa základních registrů nedodržel postup zákona tím, že nevymezil minimální úroveň kvalifikačních předpokladů tak, aby odpovídaly druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, neboť požadoval, aby cena služeb podpory informačního systému poskytovaných dodavatelem, vůči němuž byl předmětný specialista v pracovním, obchodním či jiném obdobném poměru, činila nejméně 35 mil. Kč bez DPH, a to za dobu, po kterou se specialista na této zakázce podílel, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Zákon nestanoví, co se rozumí pojmem „odborná kvalifikace“. Může jít o dosažené vzdělání prokazované zejména diplomy, vysvědčeními či různými certifikáty, délku praxe u jednotlivých požadovaných profesí a není rovněž vyloučeno, aby zadavatel požadoval prokázat konkrétní zkušenosti jednotlivých zaměstnanců dodavatele odpovědných za budoucí poskytování poptávaných služeb, s obdobnými službami jako je předmět plnění veřejné zakázky. Úřad je toho názoru, že v daném případě zkušenosti (resp. odbornou kvalifikaci) určitého odborníka nelze měřit hodnotou zakázky, na jejímž plnění se tento odborník po určitou dobu podílel, neboť z této informace nevyplývá ani rozsah jím získaných zkušeností (jelikož nelze vyloučit, že se na plnění dané veřejné zakázky podílel jen okrajově a ani například nevykonával činnosti podstatné pro jeho odbornou kvalifikaci související s danou veřejnou zakázkou). Celková hodnota poskytovaných služeb jednotlivými specialisty tedy v případě šetřené veřejné zakázky nemá přímý vztah k povaze získaných zkušeností konkrétní osoby.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03/2015

Zadavetel Ředitelství silnic a dálnic ČR se dopustil správního deliktu tím, že zadal veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění, ovšem okolnosti nesplňovaly podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění. Zadavatelé musí věnovat značnou pozornost oprávněnosti použití jednacího řízení bez uveřejnění. U zadání zakázky tímto typem řízení jsou potřeba striktně dodržet určitá pravidla, neboť se jedná o výjimečný způsob zadání.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03/2015

V pátek 6. března byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela zákona o veřejných zakázkách. Tímto dnem vstoupila v účinnost.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03/2015

Úřad pro ochranu hospodářské souteže (UOHS) vydal informační materiál k technické novele zákona o veřejných zakázkách. Dokument je přístupný pod tímto odkazem: http://www.uohs.cz/download/Informacni_listy/2015/UOHS-informacni-letak_final.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/2015

Zadavatel – město Břeclav zastoupena JUDr. Radkem Ondrušem, neuchoval dokumentaci o soutěži o návrh „Studie celkové rekonstrukce VO města Břeclav včetně lokalit Poštorná a Charvátská Nová Ves“ na základě deliktu byla zadavateli uložena pokuta 1.000.000 Kč. Pikantní na případu je, že aktéři v případu vyhotovili notářský zápis o předání dokumentace nějaké další osobě. Notář není oprávněn k vyslovení závěru, že předané listiny tvořily úplnou dokumentaci. Celý tento neobvyklý postup se jeví viceméně podezřele. Dle příkazní smlouvy běžně musí někdo uchovávat dokumentaci a nějakým způsobem ji zadavateli předat. Vypadá to, že u zadavatele budou hledat, zda-li bylo náležitě nakládáno s dokumentací a kdo nese vinu za její ztrátu (kdo ji měl mít v držení a na základě čeho). http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12226.html a http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12209.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/2015

Zadavatel u veřejné zakázky na stavební práce rozhodnul správně, když vyhodnotil jako nejvýhodnější nabídku, nabídku uchazeče, který nemá žádné zaměstnance. Zadavatel v zadávacích podmínkách zakázal určitou část plnění plnit pomocí subdodavatele, z čehož vyvstala otázka jak ji vlastně bude tedy plnit. Zadavatel se musel spokojit s tím, že záležitost realizace díla vlastními zaměstnanci vybraného uchazeče bude řešena před uzavřením smlouvy, tedy v rámci součinnosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/2015

Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nestanovil přesně a určitě způsob hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu „Nástin a zabezpečení nabízeného plnění“, subkritériích „Míra ujištění o souladu Metodiky instituce s Rámcovou metodikou OP  VaVpl“ a „Ostatní části nabídky mající vliv na úroveň realizace zakázky“ tak, aby si jednotliví dodavatelé mohli udělat přesnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, čímž současně nedodržel zásadu transparentnosti. Hodnotící kritéria nelze objektivně posoudit - uchazeči jasně neví za co přesně mohou získat maximální hodnocení v rámci daného kritéria. Musíme si uvědomit že UOHS nenapadá samotná kritéria, ale kritéria vždy vůči způsobu hodnocení. Pokud by zadavatel formuloval, že kdo dá do nabídky "červený papír", komise mu přiřadí v rámci hodnotícího kritéria maximum bodů - tímto by se kritérium stalo transparentním a jasně vymezeým. To že by nejspíše všichni dali do nabídky "červený papír" už je věc druhá.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/2015

Prezident Miloš Zeman podepsal dílčí novelu zákona o veřejných zakázkách, jejíž znění bude v průběhu několika dní vyhlášeno ve Sbírce zákonů. Stanovení účinnosti zákona bude dnem jeho vyhlášení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01/2015

Zadavatel – Česká republika – Generální ředitelství cel nedodržel zákonný postup tím, že provedl hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu „uživatelské vlastnosti zbraně“ netransparentním a nepřezkoumatelným způsobem. Hodnotící komise zjevně nedostála své povinnosti, když v žádné části dokumentace o veřejné zakázce neuvedla jasný, transparentní a přezkoumatelný popis způsobu hodnocení jednotlivých nabídek. Zadavatelovo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na první část veřejné zakázky je za uvedených podmínek značně problematické a dále posiluje pochybnosti Úřadu o transparentnosti šetřeného zadávacího řízení. Pokud zadavvatel není schopen provést hodnocení parametrů tohoto dílčího kritéria tak, aby odpovídalo požadavkům zákona a zásadám uvedeným v § 6 odst. 1 zákona, kterými je povinen se řídit, bude muset zvážit, jestli nenastal některý z důvodů pro zrušení celého zadávacího řízení veřejné zakázky, který je uveden v § 84 zákona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12/2014

Zadavatel obec Čistěves se dopustil správního deliktu tím, že stanovil dílčí hodnotící kritéria „Celková výše pozastávky (v procentech)" a „Délka splatnosti faktur (ve dnech)". Za spáchání správního deliktu obdržel pokutu 50.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12/2014

Zadavatel Vysoké učení technické v Brně dostal pokutu 1.000.000 Kč za to, že v rámci zakázky použil netransparentní hodnotící kritérium „Plán kvality upravený na podmínky této veřejné zakázky“, Viz. http://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/dokumenty/2013_S603.pdf UOHS se kriticky nevyjadřuje k subjektivnímu hodnotícímu kritériu konkrétně, ale vždy v rámci subjektivních hodnotících kritérií napadá způsob hodnocení, a to nejednoznačnost za co mohli uchazeči dostat maximum bodů. V obecné rovině to postačuje na to, aby se subjektivní hodnotící kritéria stávala netransparentními a proto se přikláníme k závěru v komentáři 05/2014 - Zadavatelé by se měli držet hodnoticích kritérií, které jdou vyjádřit číselně a nabídnou je sami uchazeči v rámci svých nabídek, takováto hodnotící kritéria nevzbuzují podezření na subjektivní netransparentní hodnocení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12/2014

Zadávací podmínka - zadavatel MČ Brno-střed zadal chybně veřejnou zakázku, když v podmínkách soutěžě uvedl: "že za nabídnuté hodnoty, které budou vyšší o 50 % a více, než bude aritmetický průměr hodnot ostatních nabídek, může nabídka obdržet nulové bodové hodnocení, čímž zadavatel stanovil nejednoznačný a netransparentní postup". UOHS zpochybnil zadání v rozhodnutí https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12054.html  Domnívám se, že takovéto hodnocení by mohlo uchazeče svádět k podání nabídky za účelem pouze ovlivňující aritmetický průměr. Do cenotvorby uchazečů by zadavatelé měli zasahovat minimálně a jen v určitých zákonných mezích.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

09/2014

Zadavatel Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se dopustil správního deliktu tím, že v rámci zakázky využíval "profil zadavatele", který nesplňoval náležitosti profilu zadavatele. Zadavatelé by měli mít zřízený porfil zadavatele dle náležitostí zákona, obyčejná www stránka tyto náležitosti splňovat nemusí, platí určitá pravidla pro správné zřízení profilu zadavatele. Nebojte se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

09/2014

Zadavatel Kraj Vysočina dostal pokutu 800.000 Kč, když zadal chybně veřejnou zakázku. Zadavatel v rámci zakázky použil dílčího hodnotícího kritéria „Plán organizace výstavby“. UOHS opět rozhodl negativně vůči zadavateli, který používá neurčitá subjektivní hodnotící kritéria. Viz. https://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/dokumenty/2014_S395.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

05/2014

Zadavatel Nemocnice Znojmo dostal pokutu 450.000 Kč za to, že stanovil způsob hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria „Plán jakosti upravený na konkrétní podmínky této veřejné zakázky“ v rozporu s ustanovením § 44 odst. 3 písm. f) cit. zákona a zásadou transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 cit. zákona. Rozhodnutí viz. https://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/dokumenty/2013_S760,761.pdf Jsem toho názoru, že zadavatelé by se neměli pouštět do hodnotících kritérií, které se jeví jakožto subjektivní a v rámci nich samotní zadavatelé na základě svých myšlenkových posunů přiřazují nabídkám v rámci hodnotících kritérií určité hodnoty. Takovéto postupy zadavatelů se jeví netransparentně. Zadavatelé by se měli držet hodnoticích kritérií, které jdou vyjádřit číselně a nabídnou je sami uchazeči v rámci svých nabídek, takováto hodnotící kritéria nevzbuzují podezření na subjektivní netransparentní hodnocení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2014

Zadavatel V.K. dostal pokutu ve výši 20.000 Kč, když neuveřejnil na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace. Zadavatelé mají povinnost zveřejňovat dokumenty na profil zadavatele dle požadavků zákona. Neustále jsou vidět zakázky, které tyto požadavky nesplňují a na profilu zadavatele se textová část zadávací dokumentace vůbec nevyskytuje nebo si zadavatelé v rámci zadávací dokumentace záměrně stanoví co tvoří textovou část zadávací dokumentace (většinou jen pár dokumentů) a tím se snaží vyhnout zveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Myslím si, že správné zveřejnění dokumentů na profil zadavatele je základním znakem transparentnosti zakázky. Tímto neduhem je postihnuto značné množství zakázek v ČR neustále ! Pro tyto případy platí staré známe rčení: Není-li žalobce, není soudce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03/2014

Zadavatel Statutární město Ústí nad Labem se nechal zastoupit při organizaci veřejné zakázky jinou osobou (subjektem A), která ve vztahu k této veřejné zakázce nesplňovala požadavky nepodjatosti. Neboť podstatným je skutečnost, že subjekt A, byl ve smluvním vztahu s vítězem veřejné zakázky, a za uzavření smlouvy na základě výsledků řízení pro veřejnou zakázku byla subjektu A ze strany vítěze veřejné zakázky vyplacena odměna – provize. Viz. https://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/dokumenty/2013_R340_1.pdf Zadavatelé by měli velmi zvážit výběr organizace zastupující zadavatele v rámci veřejných zakázek. Zadavatelé mohou narazit na subjekty, které do zakázek prostrčí další uchazeče. Něktaří organizátoři zakázek jsou nezkušení a poté se zadavatelé často potýkají s námitky, krácením dotací atd. Zadávaní veřejných zakázek se snaží věnovat spousta subjektů (novým trendem jsou subjekty poskytující dotace, které se snaží rozšířit své pole působnosti jelikož se v rámci dotací jednoduše dostávají k podkladům z veřejných zakázek od zkušenených zadavatelů). Je věcí zadavatele, zda-li se rozhodne nechat zastoupit jinou osobou při organizaci veřejné zakázky, vždy by, ale mělo platit, že by si měl vybrat někoho zkušeného na koho má případně reference, kdo má letitou praxi, a jeho zastupování zadavatelů se nesetkalo s negativními závěry ze stran UOHS, NKÚ, atd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03/2014

Zadavatel Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví dostal pokutu 250.000 Kč, když požadoval v rámci zakázky k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. c) citovaného zákona členství v organizaci sdružující právnické osoby poskytující služby v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, když takové členství nebylo nezbytné pro plnění předmětné veřejné zakázky. Viz. https://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/dokumenty/2013_S599.pdf Je zcela evidentní, že takováto zadávací podmínka byla zcela v rozporu se zdravým rozumem a jednalo se o značnou překážku pro podání nabídek od širokého okruhu uchazečů. Zadavatelé by měli vždy citlivě stanovovat zadávací podmínky vzhledem k běžným zvyklostem na trhu a v souladu s rozhodovací praxí UOHS, mezi správně a špatně nastavenými zadávacími podmínkami je velmi tenká hranice, kterou dokážou posoudit jen velmi zkušení lidé z oboru s mnohaletou praxí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01/2014

Uchazeč předložil v rámci nabídky falešný doklad prokazující splnění kvalifiakce, dostal pokutu ve výši 100.000 Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let. Uchazeč v rámci nabídky předložil k prokázání splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. d) zákona prostou kopii osvědčení, kde je v textu uvedeno, že Ing. Pavel Kafka, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Na razítku na této listině je však uvedeno jméno Ing. Pavel Křehlík. Viz. https://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/dokumenty/2013_S159.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

08/2013

Zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR dostal pokutu 900.000 Kč za neoprávněné použití jednacího řízení bez uveřejnění. JŘBU zadavatel použil, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené v zákoně. Zadavatel nezadal veřejnou zakázku týkající se opravy středových svodidel v příslušném zadávacím řízení a znemožnil tak účast širokému okruhu dodavatelů, čímž došlo k výraznému narušení soutěžního prostředí, jedná se o správní delikt velmi závažného charakteru.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2012

E-tržiště - nakupovat komodity na e-tržišti mají pouze zadavatelé spadající do ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ. Nakupovat komodity přes e-tržiště tedy neplatí pro územně samosprávné celky. Komodity, které jsou zadavatelé povinni nakupovat jsou uvedeny v Příloze č. 1 UV č. 451/2011. U zakázky do výše 50.000 Kč bez DPH není povinnost zadávat přes e-tržiště. Od 1.7.2011 povinnost zadávat ÚOSS (ústřední orgány státní zprávy) 100% finančního objemu + povinnost zadávat podřízeným ÚOSS (ZVZ §2odst. 2 písm. a) a b) min 50% fin. objemu.

Použití e-tržiště pouze pokud = nákup ze seznamu komodit + pouze pro koho platí  + zadavatel zadává nákup ve výši zakázky malého rozsahu nebo zjednodušeného podlimitního řízení + musí e-tržiště využít z hlediska předpokládaného finančního objemu za celý rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publikování nebo jakékoliv jiné formy dalšího šíření obsahu z internetových stránek http://www.roviko.cz jsou bez písemného souhlasu společnosti Roviko s.r.o. zakázány. Společnost Roviko s.r.o. nenese za zveřejněný obsah žádnou odpovědnost, stránky mají pouze informativní charakter.