Aktuality z veřejných zakázek 2024

2024/06

2023_S0162 - Objasnění a vyloučení. Z vyloučil D z důvodu, že v nabídkce ani na základě objasnění D nepředložil technickou dokumentaci ke kameře a prý si Z nemohl ověřit splnění min. tech. parametrů. Přitom Z v objasnění stanovil, že umožnil doložit splnění minimálních technických požadavků také jiným vhodným prokazatelným způsobem a D to doložil splnění minimálních technických požadavků čestným prohlášením výrobce (Japonsko) v němž výrobce potvrdil, že veškeré technické parametry uvedené v nabídce navrhovatele jsou správné a platné. Čestné prohlášení či deklarace výrobce nemůže obecně vzato nahrazovat doložení oficiální technické dokumentace k nabízenému řešení, neboť je zřejmé, že takové čestné prohlášení neumožní Z posoudit soulad nabízeného řešení s jeho požadavky. Pro úplnost je zároveň třeba dodat, že technická dokumentace představuje ve své podstatě též cosi jako prohlášení výrobce o tom, jak jeho produkt funguje či vypadá, jaké má vlastnosti. Z vyloučil D aniž by jeho doložení zpochybňoval, protože dle žádosti mohl prokázat D jiným vhodným způsobem, a pokud to nemělo být čestné prohlášení tak to měl Z definovat. Prohlášení výrobce bylo dostatečným podkladem, na jehož základě měl mít Z za prokázané předmětné údaje tvrzené navrhovatelem v nabídce. Je zarážející že Z nepřijal potvrzení výrobce předložené. Přitom v ZD připustil formu čestného prohlášení jako krajního a doplňkového způsobu prokázání takového technického požadavku. Z vyloučením D chyboval.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024/05

2023_S0162 - Zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti, když v oznámení o zrušení zadávacího řízení dostatečně konkrétně, tedy jednoznačně a určitě nevymezil skutečnosti, které pokládá za důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d). Pro důvody zrušení dle § 127 odst. 2 písm. d) musí být  splněny kumulativně dvě podminky - časová, tj. že se důvody pro zrušení vyskytly v průběhu ZŘ, a druhá věcná – může se jednat pouze o důvody hodné zvláštního zřetele. Oduvodnění zrušení by proto mělo obsahovat dostatečně konkrétní popis důvodů hodných zvláštního zřetele a mělo by obsahovat rovněž konkretizaci okamžiku, s nímž zadavatel spojuje výskyt důvodů hodných zvláštního zřetele. Zadavatel musí srozumitelným a jednoznačným způsobem popsat a sdělit duvody dodavatelům. Nestačí formulovat velmi obecné či bezobsažně. Naopak zase neni nutné uvádět všechny důvody, ale ty stěžejní.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024/04

ÚOHS-S0491/2023 - Zadavatel se dopustil přestupku tím, že stanovil zadávací podmínky v rozporu s § 212 odst. 8 ZZVZ a zásadou transparentnosti, když ve formulářích oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie uvedl odlišný údaj o konci doby trvání veřejné zakázky oproti údaji uveřejněnému na profilu zadavatele, jelikož není zřejmé, jaké údaje jsou skutečně závazné. Pokuta 10 tis Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024/03

2021_R0116 - Předpokládaná hodnota VZMR. Zadavatel stanovil PH jako VZMR na stavební práce, ovšem nabídky mu došly přes 6 mil. Kč bez DPH a náseledně uzavřel smlouvu v popávkovém řízení jako VZMR. Předseda UOHS, že v případě VZMR se PH stanovuje i v okamžiku zadání VZ (tj. k okamžiku uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem). Zadavatel tedy neměl uzavřít smlouvu v tomto řízení VZMR a měl tedy postupovat ve vyšším řízení dle dikce zákona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024/02

2023_R0054 - Nákup cyklo kol, přesné názvy výrobců jízdních kol místo uvedení technické specifikace v ZD. Zadavatel nevymezil předmět VZ pouze prostřednictvím technických podmínek ve smyslu § 89 odst. 1 ale použil odkaz § 89 odst. 5 písm. a) nebo b). Pokud popis jednotlivých komponent kola neobsahuje technícké parametry (ale jen obchodní název), tak nelze objektivně určit jaký komponent je kvality stejné nebo vyšší, pokud se Z brání, že mohli dodavatelé dodat kvalitativne lepší kola což uvedl v ZD. Zadavatel chyba, nelze používat obchodní názvy a už vůbec né ve spojitosti s tím, že zadavatel neuvede žádné technické parametry v zadání.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024/01

2023_S0548 - Zadavatel stanovil pozadavek na rozměry, tj. přesnou šířku, délku a výšku bez možnosti odchylky posilovacího stroje dopřesna na milimetry. Takovéto zadání odkazuje na konkretní výrobek posilovaciho stroje a vylučuje ze soutěže jiné dodavatele než pouze jednoho konkrétního výrobce. Zadavatel se pokusil o vtipnou výmluvu, že přesnými rozměry dal možnost dodavatelům ty stroje vyrobit/zakázková výroba, UOHS ale takovou argumentaci neuznal, že je to nesmysl dát do výroby 50 posilovacích strojů a mít na to lhůtu jen 21 dnů. Zadavatel pochybil při stanovení technické specifikace.