Aktuality z veřejných zakázek 2022

12/2022

Ať se daří v následujícím roce 2023 !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/2022

2022_R0126 - Bankovní záruka nemusi být jen v orginale postačí i kopie dokladu když po lhute pro podání nabídek dodavatel orginál BZ zadavateli poskytl a ještě před tím než jej zadavatel vyloučil. Dle novely ZZVZ bude BZ a pojisteni zaruky sjednoceno. Zadavatel nepřiměřeně formální a v důsledku i nehospodárný, přestože jej k němu vedla předchozí striktní rozhodovací praxe, účel bankovní záruky byl zcela naplněn a zadavatel navic nez dodavatele vyloucil už ten originál BZ měl. Zadavatel chyboval vyloučením takového dodavatele.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/2022

UOHS-R0119/2022/VZ - K podání námitek a návrhu je dle Úřadu aktivně legitimován pouze subjekt, jenž je schopen alespoň částečně poskytnout plnění poptávané v zadávacím řízení a jemuž v důsledku tvrzeného porušení zákona ze strany zadavatele hrozí nebo vznikla újma v podobě ohrožení alespoň jeho potenciální možnosti veřejnou zakázku získat a realizovat. Na druhou stranu není dle Úřadu v obecné rovině aktivně legitimován zejména takový dodavatel, který nedisponuje potřebným živnostenským či jiným veřejnoprávním oprávněním k plnění veřejné zakázky. Navrhovatel je přesvědčen o tom, že řádně tvrdil a z povahy věci i prokázal, že je teoreticky schopen plnit tyto části veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, a tudíž mu svědčí aktivní legitimace k podání námitek i návrhu. Již z principu se přitom nejedná o okolnost, kterou by navrhovatel byl povinen jakkoli dále prokazovat. Na druhou stranu, pokud se stěžovatel na daném trhu standardně pohybuje a poptávané plnění běžně dodává, obvykle bude postačovat jednodušší odůvodnění jeho újmy. V takovém případě by byl požadavek ZZVZ na existenci a uvedení (vč. případného doložení) vzniklé či hrozící újmy v souvislosti s pochybením zadavatele zcela bezzubý, neboť tuto povinnost by za stěžovatele de facto plnili zadavatel a Úřad, a to pouze na základě ničím nepodložených spekulací. Vyplývá, že navrhovatel nedisponuje žádným z uvedených oprávnění potřebných k realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, a proto není sám oprávněn realizovat její stěžejní část..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/2022

ÚOHS-R0023/2021/VZ zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku stanovil zadávací podmínky v rozporu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona ve spojení se zásadou transparentnosti podle § 6 odst. 1 zákona, když v příloze zadávací dokumentace uvedl rozdílné požadavky na rozsah daných svítidel (rozpor oproti údaji v jiné části ZD), a ze zadávací dokumentace není zřejmé, které z uvedených požadavků jsou pro dodavatele z pohledu tvorby nabídky relevantní, přičemž takto stanovenou zadávací podmínku je nutno shledat jako netransparentní.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/2022

S0224/2021/VZ Zadavatel se dopustil přestupku tím, že ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele, nepostupoval v souladu se zásadou rovného zacházení zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 53 odst. 1 citovaného zákona, když neodeslal dopis, kterým informoval o zveřejnění zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce na profilu zadavatele s uvedením konkrétního odkazu na profil zadavatele týkající se předmětné veřejné zakázky alespoň 5 dodavatelům, ale pouze 3 dodavatelům,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/2022

R0061/2021/VZ Zadavatel porušil povinnost plynoucí z § 36 odst. 4 zákona tím, že výslovně neuvedl, která osoba odlišná od zadavatele za něj zpracovala zadávací dokumentaci (uvést zpracovatele PD). Účelem předmětného ustanovení zákona je primárně odhalování existence střetu zájmu (což UOHS posoudil a konstatoval že nebyl). Pro naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona je však zapotřebí, aby dané porušení mělo alespoň potenciální vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Předseda Úřadu se zohledněním všech výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že k vlivu na výběr v tomto případě nedošlo. Ačkoliv tedy postup obviněného nebyl příkladný, nedošlo v tomto případě k naplnění všech znaků přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona. Z toho důvodu předseda Úřadu konstatuje, že se zadavatel tvrzeného přestupku nedopustil.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/2022

2018_R0214 MNNC a vyloučení. Zadavatel rovněž tato svá zjištění podporuje rozdílem nabídkové ceny navrhovatele a předpokládané hodnoty veřejné zakázky (kterou měl navíc stanovenou na základě průzkumu trhu), a rovněž rozdílem nabídkové ceny navrhovatele a nabídkových cen ostatních účastníků zadávacího řízení. Tato podpůrná argumentace sama o sobě nebývá postačující při identifikaci MNNC, ovšem pro daný případ byla použita pouze jako podpůrná, a primárním ukazatelem byla pro zadavatele nabídková cena navrhovatele (včetně jejího rozpisu na hodinovou sazbu a předpokládané časové dotace pro jednotlivá zadávací řízení, jež uvedl zadavatel ve zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny I) ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Takovýto postup zadavatele je srozumitelný, zpětně přezkoumatelný, a závěry, jež z dostupných informací zadavatel vyvozoval, jsou transparentní a logické. Je zodpovědností zadavatele, zda podstoupí riziko a uzavře smlouvu s dodavatelem, jež podal nabídku s nabídkovou cenou, kterou zadavatel považuje za mimořádně nízkou (jinými slovy zda ho vysvětlení MNNC, které poskytne takový dodavatel, přesvědčí či nikoliv) – s tím korektivem, že zadavatelův postup musí zůstat transparentní. Úřad však nemůže suplovat takové rozhodování zadavatele.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/2022

2021_S0654 - Zadavatel stanovil zadávací podmínky NLM veřejné zakázky v rozporu s § 116 odst. 1 zákona v rámci kritérií hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení stanovil jako kritérium kvality kritérium „Zkušenosti a kvalifikaci uchazeče“, v rámci něhož má být hodnocen „počet zkušeností (referenčních zakázek) dodavatele". Takto stanovené kritérium kvality neni v NLM spojeno s §116/1 s predmetem VZ, není s předmětem VZ provázáno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/2022

2020_S0418 a 2021_R0013 – potvrzeno. Vyloučení § 48 odst. 5 písm. d) „..se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,Pro naplnění podmínky „mnohosti“ pochybení je dostačující, pokud zadavatel prokáže, že se dodavatel v posledních třech letech před zahájením zadávacího řízení dopustil alespoň 2 závažných nebo dlouhodobých pochybení. Úřad upozorňuje, že argumentace navrhovatele o nutnosti existence alespoň dvou závažných/dlouhodobých pochybení vyplývajících pouze z jednoho smluvního vztahu nemá oporu v zákoně, v důvodové zprávě k zákonu, v odborné literatuře a ani v judikatuře správních soudů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/2022

S0011/2021 - Zadavatel se dopustil přestupku tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když podlimitní veřejnou zakázku nezadal v žádném z druhů zadávacích řízení. Zadavatel uzavřel smlouvu s dodavatelem, ale následně došlo k odstoupení od smlovy (dodavatel ještě nestavěl). Zadavatel následně uzavřel smlouvu s druhým dodavatelem v pořadí. Zadavatel danou smlouvu o dílo již uzavřel a zákon jednoznačně stanovuje moment, kterým je zadávací řízení ukončeno, chybný postup zadavatele.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/2022

S0270/2021 - Zadavatel chtel v ramci objasneni produktove listy at dodavatel dolozi, ale ty pritom nemely byt soucasti nabidky dle zadávací dokumentace. Navíc produktove listy dle obchodních podmínek mely byt dodavatelem predlozeny az po podpisu sml. Pokud si zadavatel chtel neco overovat co ani v nabídce byt nemelo a z nabídky dodavatele nebylo ani patrné, ze by dodavatel zadávací podmínky nesplnoval, tak tento postup byl v rozporu dodavatelovým vyloucenim dle §48/2 písm. b) a §6.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/2022

R0149/2020 - Zadavatel buď úmyslně nebo z hrubé neznalosti nezahrnul do plnění část VZ , o které by logicky měl vědět, že je nezbytná pro plnění. Následně tuto nezahrnutou část plnění zadavatel zadal dle §222 odst. 5 v rámci změny závazku ze smlouvy. Nesprávný postup zadavatele, podmínka dodatečnosti plnění nebude splněna, jedná se o obcházení zákona.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/2022

4 As 337/2018 – 84 - Žalobce se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách tím, že nedodržel zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 odst. 1 téhož zákona, když v rámci předmětu plnění uvedené veřejné zakázky poptával vedle plnění spočívajícího v dodávce laboratorního příslušenství současně i plnění spočívající v dodávce laboratorních přístrojů. Žalobce vymezil předmět plnění příliš široce a diskriminoval tak dodavatele, kteří by mohli zajistit dodávku pouze některé z výše uvedených skupin zboží, avšak nikoli dodávku všech výše uvedených skupin zboží, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Požadavek na rozdělení veřejné zakázky na dílčí části zpravidla vyvstane u plnění, která jsou v obchodní praxi běžně dodávána samostatně. Naopak u plnění, u nichž je dána vzájemná podmíněnost, provázanost či závislost, takový požadavek zpravidla nevyvstane, neboť by to nebylo účelné z důvodu zjevné nevhodnosti či potenciální nefunkčnosti plnění. Stěžovatel nebyl povinen „vyhovět co největšímu množství subjektů působících na trhu s laboratorním vybavením“, byl však povinen nastavit veřejnou zakázku tak, aby okruh potenciálních dodavatelů byl zúžen s ohledem na předmět plnění pouze v nezbytné míře.