Aktuality z veřejných zakázek 2022

05/2022

2020_S0418 a 2021_R0013 – potvrzeno. Vyloučení § 48 odst. 5 písm. d) „..se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,Pro naplnění podmínky „mnohosti“ pochybení je dostačující, pokud zadavatel prokáže, že se dodavatel v posledních třech letech před zahájením zadávacího řízení dopustil alespoň 2 závažných nebo dlouhodobých pochybení. Úřad upozorňuje, že argumentace navrhovatele o nutnosti existence alespoň dvou závažných/dlouhodobých pochybení vyplývajících pouze z jednoho smluvního vztahu nemá oporu v zákoně, v důvodové zprávě k zákonu, v odborné literatuře a ani v judikatuře správních soudů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/2022

S0011/2021 - Zadavatel se dopustil přestupku tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když podlimitní veřejnou zakázku nezadal v žádném z druhů zadávacích řízení. Zadavatel uzavřel smlouvu s dodavatelem, ale následně došlo k odstoupení od smlovy (dodavatel ještě nestavěl). Zadavatel následně uzavřel smlouvu s druhým dodavatelem v pořadí. Zadavatel danou smlouvu o dílo již uzavřel a zákon jednoznačně stanovuje moment, kterým je zadávací řízení ukončeno, chybný postup zadavatele.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/2022

S0270/2021 - Zadavatel chtel v ramci objasneni produktove listy at dodavatel dolozi, ale ty pritom nemely byt soucasti nabidky dle zadávací dokumentace. Navíc produktove listy dle obchodních podmínek mely byt dodavatelem predlozeny az po podpisu sml. Pokud si zadavatel chtel neco overovat co ani v nabídce byt nemelo a z nabídky dodavatele nebylo ani patrné, ze by dodavatel zadávací podmínky nesplnoval, tak tento postup byl v rozporu dodavatelovým vyloucenim dle §48/2 písm. b) a §6.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/2022

R0149/2020 - Zadavatel buď úmyslně nebo z hrubé neznalosti nezahrnul do plnění část VZ , o které by logicky měl vědět, že je nezbytná pro plnění. Následně tuto nezahrnutou část plnění zadavatel zadal dle §222 odst. 5 v rámci změny závazku ze smlouvy. Nesprávný postup zadavatele, podmínka dodatečnosti plnění nebude splněna, jedná se o obcházení zákona.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/2022

4 As 337/2018 – 84 - Žalobce se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách tím, že nedodržel zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 odst. 1 téhož zákona, když v rámci předmětu plnění uvedené veřejné zakázky poptával vedle plnění spočívajícího v dodávce laboratorního příslušenství současně i plnění spočívající v dodávce laboratorních přístrojů. Žalobce vymezil předmět plnění příliš široce a diskriminoval tak dodavatele, kteří by mohli zajistit dodávku pouze některé z výše uvedených skupin zboží, avšak nikoli dodávku všech výše uvedených skupin zboží, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Požadavek na rozdělení veřejné zakázky na dílčí části zpravidla vyvstane u plnění, která jsou v obchodní praxi běžně dodávána samostatně. Naopak u plnění, u nichž je dána vzájemná podmíněnost, provázanost či závislost, takový požadavek zpravidla nevyvstane, neboť by to nebylo účelné z důvodu zjevné nevhodnosti či potenciální nefunkčnosti plnění. Stěžovatel nebyl povinen „vyhovět co největšímu množství subjektů působících na trhu s laboratorním vybavením“, byl však povinen nastavit veřejnou zakázku tak, aby okruh potenciálních dodavatelů byl zúžen s ohledem na předmět plnění pouze v nezbytné míře.