Aktuality z veřejných zakázek 2017

12/2017

Vážení přátelé přejeme Vám klidné svátky a vše nejlepší do nového roku, ať se daří, Roviko.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11/2017

Národní elektronický nástroj (NEN) - Ze zákona č.134/2016 Sb. žádné usnesení o používání přímo NEN neplatí, platí ale § 221/3 Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky (od 18.4.2017 ČNB a centrální zadavatelé ˄ 18.10.2018 ostatní). Používat NEN platí pouze dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (není to zákon, při nedodržení se nebude tedy jednat o porušení zákona ale o nedodržení nařízení Vlády - vymahatelnost ve hvězdách) ze dne 21. června 2017 č. 467 pro určité zadavatele (ústřední správní úřady a jimi podřízené orgány a organizace), a to dle usnesení od 1.7. 2018 pro zakázky MR + ZJPR a to pro „zadávání níže definovaných veřejných zakázek (příloha č.1)“.

Momentálně se systém NEN nachází v nepřehledné webové aplikaci, kde je zadavatel nesmyslně nad rámec zákona a i jeho vlastních požadavků při zadávaní VZ nesmyslně nabádán k vyplnění nesmyslného množství políček s informacemi. Přitom zadavatelé jsou zvyklí vše stanovit v zadávací dokumentaci, kterou jen vyvěsí na profil a zákonu je učiněno zadost. Nesmyslné dabování dat ze zadávací dokumentace v okýnkách NEN je naprosto nevyhovující a obtěžující. Současně okénka v NEN se předvyplňují určitým ustavením zákona, např. v kvalifiaci. Tvůrci NEN, ale pozapomněli, že § 53 pro ZJPŘ říká "Zadavatel může použít i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté", tím pádem předvyplněná okénka mohou obsahovat inforamce, které se jeví jako souladné se zákonem, ale nemusí tomu tak vůbec být a převyplněné text od NEN může být chybový oproti ZD. Celkově by se NEN měl soustředit než na veškeré postihnutí všech zákonných možností a údajů k ZD v rámci systému NEN, pouze na minimální funkčnost základních fcí. elektronické komunikace, aukce atd. a neměl by se sznažit o stanovování zadávací dokumentace atd. Další naprosto nesmyslnou fcí, které jiné profily běžně nabízeli je zákaz komunikace - pro námitky, vysvětlení ZD atd. v rámci systému NEN. V NEN tato komunikae nelze zakázat, i když je pro zadavatele výhodnější (a povinnosti o elektronické komunikaci ze zákona je učiněno zadost, když připustí pro tuto komunikaci jen např. e-mail, datovou schránku) stanovit jiný způsob. Pro zadavatele vypisující velké množství zakázek je vhodné mít takovouto komunikaci v rámci organizace sjednocenou na jedno místo např. e-mail, datovka. Pokud by každý profil, každý fond určoval další komunikční kanál, tak by se zadávání stávalo značně nepřehledné. V systému NEN lze zapnou notifikace, ale i tak je to pro zadavatele nepřehledné, systém NEN by měl nabídnout zadavateli volbu, zda-li těchto komunikačních kanálů (vysvětlení ZD, námitky, vyloučení, oznámení o výběru) v rámci NEN chce zadavatel využít nebo ne, ostatní profily zadavatele to běžně nabízely a zadavatelé to stanovovali dle svých potřeb. V NEN obecně chybí možnosti volby.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10/2017

Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že svým rozhodnutím zrušil zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku z důvodu nepředvídatelnosti „neúměrně vysoké“ nabídkové ceny navrhovatele, která překračovala předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Překročení předpokládané hodnoty pak dle Úřadu není bez dalšího důvodem pro zrušení zadávacího řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

07/2017

Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že při zadávání veřejné zakázky požadoval v rámci prokázání kvalifikace čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu. Požadavek „bezdlužnost“ vůči zadavateli v zákoně uveden není. Bezdlužnost dodavatele vůči zadavateli nemá žádnou souvislost s předmětem veřejné zakázky a ani nemá žádnou vypovídající hodnotu. Zadavateli byla uložena pokuta ve výši 50.000 Kč. S tímto typem čestného prohlášení jsem se za svou praxi mnohokráte setkal, často to používali externí organizátoří zakázek kteří pro zadavatele organizovali výběrové řízení, zadavatelé se tímto mohou jednoduše zpětně dostat do problémů, jelikož za každou takto organizovanou zakázku jím může být udělena ze strany UOHS sankce. Zadavatelé vybírejte si k organizování veřejných zakázek zkušené organizátory veřejných zakázek s mnohaletou praxí a na základě referencí, je spousta organizátorů co organizuje VZ, ale jen pár je těch, kteří organizují zakázky, které nejsou v rozporu se zákonem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

07/2017

Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví se dopustil správního deliktu tím, že při zadávání veřejné zakázky požadoval k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. c) zákona členství v organizaci sdružující právnické osoby poskytující služby v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, když takové členství nebylo nezbytné pro plnění předmětné veřejné zakázky, čímž nedodržel zásadu zákazu diskriminace dle § 6 zákona. Zadavateli byla uložena pokuta ve výši 250.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

07/2017

Dne 1.7. 2017 vstoupil v platnost odstavec č. 6 a 7 zákona č. 340/2015 zákon o registru smluv. "Nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku." Pozor na povinnost některých zadavatelů uveřejňovat smlouvy dle zákona o registru smluv, jinak hrozí jejich zneplatnění od 1.7.2017. Bude zajímavé sledovat případy, kdy zadavatelé uzavřeli smlouvy v řádech miliónů a s hrůzou po čase zjistí, že jsou smlouvy zneplatněny. Pár případů se časem určitě najde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

06/2017

Dne 21. 6. 2017 schválila Vláda ČR usnesení č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“) při zadávání veřejných zakázek. Současně si s ohledem na přijaté usnesení dovolujeme upozornit na povinnost využívat NEN povinně od 1. 7. 2018 pro zadávání vybraných komodit v režimu veřejných zakázek malého rozsahu nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení, tak jak jsou definovány usnesením Vlády ČR ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat NEN při zadávání veřejných zakázek v jeho příloze č. 1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

06/2017

Dne 1.6.2017 byla založena společnost Roviko plus s.r.o., IČ:061 54 921, společnost se bude zabývat pouze organizací, poradenstvím a administrováním veřejných zakázek ve vztahu k zákonu č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Společnost Roviko s.r.o. bude nadále poskytovat služby vztahující se k veřejným zakázkám. Obě společnosti budou spolupracovat v oblasti veřejných zakázek, ke spokojenosti našich klientů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

05/2017

Zadavatel – Město Třebíč se dopustil správního deliktu tím, že nedodržel zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 odst. 1 citovaného zákona, když obchodní podmínku závazného návrhu smlouvy, stanovil takto: Dopravce se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit kryté parkovací stání pro Používaná vozidla.“, tedy tak, aby se vybraný uchazeč zavázal po celou dobu trvání smlouvy na veřejnou zakázku, zajistit kryté parkovací stání pro používaná vozidla, ačkoliv tím významně omezil okruh možných dodavatelů. Úřad dospěl k závěru, že se zadavatel stanovením závazku krytého stání dopustil skryté diskriminace (ve smyslu obsaženém v rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008), neboť předmětný požadavek byl jen zdánlivě nastaven pro všechny dodavatele stejně a současně se nejednalo o opatření legitimní, tedy vhodné, přiměřené a potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky. Kryté parkovací stání zadavatel zdůvodňoval tím, že autobusy nebudou jezdit zamrzlé, případně kvůli odmražování nebudou autobusy nabírat zpoždění, nesmyslný požadavek je to věcí dodavatele, zda-li bude např. používat chemii k odmražení, nastartuje dříve autobus nebo jej bude garážovat. Zadavateli byla uložena pokuta ve výši 1.500.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2017

Zadavatel – Krajská zdravotní a.s. se dopustil správního deliktu tím, že v rámci technických kvalifikačních předpokladů požadoval předložení dokladu prokazujícího zavedení systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 13485:2003 a doklad prokazující zavedení systému managementu bezpečnosti informací v organizaci (např. ČSN ISO/IEC 27001:2006) ačkoliv jej nebyl oprávněn požadovat. Zadavateli byla uložena pokuta ve výši 600.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03/2017

Zadavatel – ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU se dopustil správního deliktu tím, že nestanovil transparentně způsob hodnocení kvalitativních kritérií (subketivních honotících kritérií - Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky + Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce) a jejich subkritérií tak, aby si uchazeči mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel s vybranými uchazeči smlouvy na realizaci obou veřejných zakázek. Zadavateli byla uložena pokuta ve výši 100.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03/2017

Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že vyloučil uchazeče z důvodu nepředložení čestného prohlášení k prokázání základního kvalifikačního předpokladu přitom vyplývá, že po obsahové stránce prohlášení uchazeče požadavkům zákona a požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. l) a m) zákona odpovídalo, když se uvedený zájemce dopustil pouze chyby v psaní a namísto písm. „l)“ uvedl „k“ a namísto písm. „m“ uvedl „l“.  Přitom zadavatel byl povinen při posouzení předloženého čestného prohlášení vycházet právě z jeho obsahu (což smysl zákona na čestné prohlášení naplňovalo). Dále se zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že vyloučil uchazeče za neprohlášení čestného prohlášení vůči spotřební dani, přitom původní profhlášení písmene f) tak jak je uchazeč předložil bylo naprosto dostatečné, a nemohlo být důvodem pro vyloučení uchazeče, neboť by se jednalo o nezákonný nedůvodný interpretační formalismus. Pokud uchazeč prohlásil, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, to jak v České republice tak v zemi svého sídla místa podnikání, bylo nutnéí mít za to, že neměl zachyceny ani nedoplatky na spotřební dani.  Zadavateli byla uložena pokuta ve výši 500 000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03/2017

Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že vymezil ve stavebním rozpočtu u některých položek, konkrétně u dveří jednokřídlových, dlažby z keramických dlaždic, vnitřního obkladu keramických stěn, obkladu stěn deskami z kamene a lepení povlakových podlah (dále jen „vybrané položky“), minimální jednotkové ceny položek (pokud je uchazeč nedodrží bude vyloučen). Zadavatel touto zadávací podmínkou porušil soutěžní prostředí, vyšší cena dlažby nedeklaruje automaticky vyšší kvalitu dodávky dané dlažby, správně si zadavatel měl pomoci specifickým popisem daného zboží, tak aby mu uchazeči nacenili a dodali pouze kvalitní dlažbu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/2017

Zadavatel – Hlavní město Praha se dopustil správního deliktu tím, že v zadávací dokumentaci dostatečně nevymezil způsob hodnocení nabídek v subkritériích týkajících se hmotnosti zboží a pohodlnosti a střihu zboží. Zadavatel tak postupoval v rozporu se zásadou transparentnosti, neboť uchazeči nemohli mít na základě nastavených kritérií jasnou představu, jak budou zadavatelem posuzovány odchylky od doporučené hodnoty gramáže zboží či jaké konkrétní parametry v rámci střihu budou hodnoceny a jaké řešení střihu zadavatel co do funkčnosti a vzhledu preferuje. Tento postup zadavatele mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Další z řady rozhodnutí, kdy jsou zpochybněna subjektivní hodnotící kritéria, tj. kritéria která nejsou uchazečem matematicky vyjádřitelná. Nezbývá než s úřadem UOHS naprosto souhlasit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01/2017

Úřad dodává, že zadavatel stanovením požadavku na pevné procentuální ocenění položky zařízení staveniště znemožnil dodavatelům reálné ocenění této položky, což má za následek znemožnění samotného smyslu veřejných zakázek, tj. volné soutěže mezi dodavateli příslušného plnění. Zadavatel tak svým postupem zamezil v předmětné části plnění veřejné zakázky volné soutěži mezi dodavateli, a to z toho důvodu, že mu mohla být nabídnuta jiná (nižší) skutečná cena předmětné položky v nabídkách jednotlivých dodavatelů, čímž nelze vyloučit podstatný vliv citovaného pochybení zadavatele na výběr nejvhodnější nabídky. Stanovením procentuálního podílu z celkové ceny u položky zařízení staveniště došlo k zamezení reálného ocenění této položky, jejímž důsledkem je odepření volné soutěže mezi konkurenčními dodavateli příslušného plnění. Je třeba znát i další souvislosti v S0592 a R378, rozhodnutí přinejmenším zajímavé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------