Aktuality z veřejných zakázek 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10/2016

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 1 500 000 Kč statutárnímu městu Havířovu za chyby ve veřejné zakázce. Zadavatel diskriminoval uchazeče, když požadoval takové technické parametry oken, které vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Zadavatel nastavil požadavky na počet komor, stavební hloubku rámů a křídel i součinitele prostupu tepla tak, že značně zúžil okruh dodavatelů, kteří daným požadavkům byli schopni vyhovět. Zadavatel je při formulaci technických podmínek povinen dodržovat zejména zásadu nediskriminace. Pokud jsou technické podmínky stanoveny tak, že bez zjevného důvodu ve svém souhrnu vylučují ze soutěže o veřejnou zakázku dodavatele, kteří nejsou schopni dostát všem stanoveným požadavkům, aniž by jich bylo v konkrétním případě třeba, pak takové jednání zjevně brání hospodářské soutěži, a to jak ve vztahu ke konkrétní zakázce, tak obecně.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10/2016

Dne 6.10. 2016 byl zástupce společnosti Roviko s.r.o. účasten na konferenci pořádanou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže - Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v ČR. Konference měla za cíl seznámit zadavatele, dodavatele a další osoby podílející se na zadávání veřejných zakázek s novou úpravou zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a čerstvými zkušenostmi z řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při aplikaci nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Konference byka vcelku inspirativní, ovšem měla také své negativní stránky a tou první je nejednoznačnost v odpovědi jak se mají zadavatelé vypořádat s momentálníí potřebou víceprací v souvislostí s platností nového zákona, V blízké době by mělo vyjít nějaké výkladové stanovisko, které blíže seznámí s danou problematikou (otázkou je ovšem kdy). Dalším negativem byla prezentace Subjektivních hodnotích kritérií, kdy na základě "ustojených námitek na UOHS" se zadavatel domnívá, že daná subketivní kritéria měl správně. Pokud učastník pozorně poslouchal, nemohl si nevšimnout, že dané námitky na subjetivní kritéria přišla již po lhůtě námitek proti zadávacím podmínkám a nespokojený účastník tedy mohl jen napadat systém hodnocení (myšlenkové pochody komise) a né samotně stanovená kritéria VZ. Jelikož UOHS nemůže vstupovat do myšlenkoých pochodů komise (zcela logicky), zadavatel se domnívá, že dané kritéria měl tedy správně a tedy i celou zakázku (možná měl), jelikož UOHS námitkám uchazeče nevyhověl. Je pouze k zamyšlení, co by se stalo kdyby námitky na dané kritérie (né myšlenkové pochody) podal uchazeč včas a UOHS se musel zabývat transparentním stanovením kritérií. Proto doporučuji uchazečům, kteří nejsou spokojeni se způsobem stanovení subjektivních hodnotích kritérií ať podají námitku proti těmto kritériím za včas, nově tedy pouze do konce lhůty proti podání nabídek.

http://www.uohs.cz/download/Konference_a_seminare/Konference_VZ_2016/Pozvanka-Konference-VZ-UOHS.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10/2016

Dne 1.10. 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 134/106 Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a přestal platit přecházející zákon o veřejných zakázkách č.137/2006 (ZVZ), který byl více než 20x za svoje působení novelizován.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

09/2016

UOHS uložil společnosti Stavby Piták, s.r.o. a společnosti JIMI CZ, a.s. pokutu za vzájemnou koordinaci svých nabídek zaslaných do výběrového řízení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 81,5 milionu korun (bez DPH) a měla být spolufinancována z ROP Jihovýchod, což nakonec bylo znemožněno zjištěním shod v některých položkách nabídek uchazečů o veřejnou zakázku a předmětná veřejná zakázka byla proto zrušena.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

08/2016

Zadavatel – obec Biskupice nedodržel postup stanovený v zákoně č. 137/2006 Sb. Zadavatel na svém profilu neuveřejnil kompletní textovou část zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, když neuveřejnil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. UOHS svým rozhodnutím zrušil VZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

08/2016

Zadavatel – Technická univerzita v Liberci se dopustil správního deliktu tím, tím, že při zadávání veřejné zakázky „011_Lo_počítačové komponenty na sklad“, jejímž předmětem bylo i pořízení počítačového komponentu „klávesnice plná, QWERTY, min 101 znaků“, provedl podstatnou změnu ceny tohoto komponentu oproti jeho ceně stanovené v příloze „Rámcové smlouvy o realizaci dodávek počítačových komponent“, když sjednal navýšení ceny počítačového komponentu „klávesnice plná, QWERTY, min 101 znaků“ stanovené v příloze uvedené rámcové smlouvy ve výši 82 Kč bez DPH/kus na cenu 94 Kč bez DPH/kus nabídnutou vybraným uchazečem. Zadavatel provedl podstatnou změnu ceny tohoto komponentu oproti jeho ceně stanovené v „Rámcové smlouvě o realizaci dodávek počítačových komponent“,

-----------------------------------------------------------------------------------------------

08/2016

Zadavatel – Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se dopustil správního deliktu tím, že „Způsob hodnocení“ u dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita zpracování Operativního návrhu výkonu strážní služby pro modelovou situaci“ neuvedl, na základě jakých kritérií (podle čeho) bude v předložených operativních návrzích na řešení modelové situace posuzovat, zda se v rámci jednotlivých subkritérií jedná o nutné úkony prováděné při podezření na narušení objektu a zabezpečené oblasti a při nálezu nebezpečných předmětů v bezprostřední blízkosti zabezpečené oblasti, čímž současně nedodržel zásadu transparentnosti, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Subjektivní kritérium (nečíselná hodnota kritéria od uchazeče), jehož budová hodnota bude stanovena komisí, bude vždy problém ve veřejné zakázce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

07/2016

Zadavatel – Praha 10 se dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 citovaného zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky na elektroinstalační práce v Horském hotelu na Černé hoře na dílčí veřejné zakázky. „Rekonstrukce rozvodny NN Horského hotelu na Černé hoře“, realizovanou jako veřejnou zakázku malého rozsahu prostřednictvím výzvy k podání nabídky ze dne 6. 6. 2014, a „Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP, 1. NP, 1. PP v objektu Horského hotelu na Černé hoře“, realizovanou jako veřejnou zakázku malého rozsahu prostřednictvím výzvy k podání nabídky ze dne 10. 6. 2014. Dvě zakázky s obdobným předmětem, práce realizovány na stejném místě, zakázky vypsány skoro ve stejnou dobu. Učebnicový příklad neoprávněného rozdělení zakázky na menší (případně měl zadavatel vypsat zakázky tedy zvlášť a použít výběrová řízení ve výši jejich součtu předpokládaných hodnot).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

06/2016

Zadavatel – Česká republika - Úřad vlády České republiky se dopustil správního deliktu tím, že nestanovil „Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek“ v zadávací dokumentace transparentně dílčí hodnotící kritérium „Způsob zajištění plnění veřejné zakázky“, vč. jeho subkritérií „Popis zajištění odborné činnosti“ a „Popis administrativního zajištění chodu lokálního partnerství a pracovních skupin lokálního partnerství“, a způsob jeho hodnocení v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když zde pouze heslovitě vymezil obsah jednotlivých hodnocených činností bez jakýchkoliv bližších konkretizací a bez uvedení svých priorit a požadavků, které budou hodnoceny lépe než ostatní, přičemž tímto postupem mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

06/2016

Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, když v zadávací dokumentaci požadoval, aby uchazeči doložili smlouvu o smlouvě budoucí s restaurátorem a archeologem a dále jako doklad o subdodávce restaurátorskou a archeologickou licenci, aniž by předmětný požadavek měl jakýkoliv vztah k předmětu veřejné zakázky. Informace v zadávacích podmínkách nikterak nenasvědčují tomu, že by objekt či lokalita, kterých se mají stavební práce týkat, vyžadovaly v souvislosti s realizací veřejné zakázky provedení restaurátorských nebo archeologických prací, resp. že by se jednalo o území, na kterém se prokazatelně nalézají archeologické nálezy nebo že by realizace zakázky mohla ohrozit zájmy státní památkové péče. Zadavatel tím nedodržel zásadu zákazu diskriminace zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona. Za spáchání správního deliktu se ukládá pokuta ve výši 70.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

05/2016

Zadavatel Univerzita Pardubice se dopustil správního deliktu tím, když netransparentně vymezil způsob hodnocení nabídek u hodnotících kritérií „Kvalita předložených naceněných vzorků“ (2. kritérium) a „Kvalita aplikace (potisku)“ (3. kritérium), přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. „Je povinností zadavatele, aby u kvalitativních kritérií uvedl postup a způsob, jakým budou jednotlivé nabídky hodnoceny a porovnány. Stejně tak u kvalitativních kritérií je nutné určit, pokud to nevyplývá přímo z podstaty věci, v jakých jednotkách budou měřeny“. S ohledem na výše uvedené nemůže obstát taková zadávací dokumentace, z níž požadavky zadavatele na zpracování nabídky a následně kritéria pro jejich hodnocení nevyplývají jasně, přesně, srozumitelně a jednoznačně, tj. která v těchto ohledech objektivně připouští rozdílný výklad. Pokud objektivně existuje více možných výkladů týkajících se otázky, co konkrétně a jakým způsobem bude v nabídkách hodnoceno, pak nemůže taková interpretační nejistota stíhat žádného z dodavatelů, ale zadavatele samotného.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

05/2016

Zadavatel Česká republika – Ministerstvo dopravy se dopustil správního deliktu tím, když uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče. Za spáchání správního deliktu se ukládá pokuta ve výši 100.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

05/2016

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl dnes 02.05. 2016 publikován ve Sbírce zákonů. Účinnosti tak nabyde 1. října 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2016

Dne 19.4. 2016, schválila Poslanecká sněmovna návrh nového zákona o veřejných zakázkách ve znění schváleném Senátem. ZVZ bude mít účinnost 6 měsíců od vyhlášení ve Sbírce zákonů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2016

Zadavatel stanovil dílčí subjektivní hodnotící kritérium a následně provedl hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu „uživatelské vlastnosti zbraně“ netransparentním a nepřezkoumatelným způsobem. V závěru rozhodnutí Úřad mimo jiné uvedl, že v případě, že zadavatel v průběhu nového hodnocení nabídek zjistí, že vzhledem ke způsobu, jakým je hodnocení nabídek v dílčím kritériu popsáno v zadávací dokumentaci, není schopen provést hodnocení parametrů tohoto dílčího kritéria tak, aby odpovídalo požadavkům zákona a zásadám uvedeným v § 6 odst. 1 zákona, kterými je povinen se řídit, bude muset zvážit, jestli nenastal některý z důvodů pro zrušení celého zadávacího řízení veřejné zakázky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2016

Zadavatel Česká republika – Ministerstvo vnitra se dopustil správního deliktu tím, když veřejnou zakázku na služby poskytované dle dodatku nezadal některou z v úvahu připadajících forem zadávacích řízení a provedl v rámci dodatku podstatné změny v ujednáních o smluvních pokutách stanovených v rámcové smlouvě. Za spáchání správního deliktu se ukládá pokuta ve výši 600.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2016

Zadavatel Jihomoravský kraj se dopustil správního deliktu tím, neboť stanovil požadavky na technickou specifikaci reklamních předmětů tak, že určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu. Přičemž tyto parametry byly stanoveny bez možnosti jakékoli odchylky (např. Bublifuk – výška 9 cm, ø 3,5 cm), ačkoli povaha výrobků takto striktní vymezení technických parametrů neodůvodňuje. Za spáchání správního deliktu se ukládá pokuta ve výši 20.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2016

Zadavatel Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje se dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 2 zákona. Zadavatel uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky s omezením záruční lhůty vzhledem k počtu najetých kilometrů, naproti tomu bylo v zadávací dokumentaci bylo uvedeno, že záruka bude bez omezení vzhledem k počtu najetých kilometrů. Zadavatel uzavřel smlouvu v rozporu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče. Za spáchání správního deliktu se ukládá pokuta ve výši 50.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/2016

Zadavatel městys Jedovnice se dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 11 citovaného zákona, v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona, když v zadávací dokumentaci použil označení izolace „Styropor (Styrodur)“, označení dlažby „Rakodur“, označení stavební buňky „Betonbau“, označení elektroměrného rozvaděče „Hensel“ a označení práškového nátěru „Komaxit“, atd. tj. odkazy na označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, a současně neumožnil pro plnění předmětné veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Za spáchání správního deliktu se ukládá pokuta ve výši 65.000 Kč.

http://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/dokumenty/2015_S0579.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/2016

Za narušení hospodářské soutěže na trhu inženýrského stavitelství v České republice byly uloženy pravomocně pokuty v celkové výši 1 659 993 000 korun, a to společnostem STRABAG a.s. (497 556 000 Kč), EUROVIA CS, a.s., (492 620 000 Kč), SWIETELSKY stavební s.r.o. (76 209 000 Kč), M-SILNICE a.s. (46 064 000 Kč), BERGER BOHEMIA a.s. (13 518 000 Kč), Skanska a.s. (529 818 000 Kč), Lesostavby Třeboň a.s. (4 208 000 Kč). Uvedené společnosti porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže, když prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovaly účast a nabídky ve výběrových řízeních. Informace o protisoutěžním jednání získal Úřad při dvanácti neohlášených místních šetřeních, která provedl v průběhu více než dvouletého vyšetřování. Zadržené důkazy vypovídají o tom, že účastníci kartelu mezi sebou domlouvali a připravovali tzv. krycí nabídky na uvedené veřejné zakázky, z nichž některé byly záměrně neúplné a jiné nadhodnocené. Tímto způsobem účastníci kartelu ve výběrových řízeních zcela vyloučili prvek hospodářské soutěže a zvítězila společnost, která byla kartelem předem určena.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01/2016

Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že provedl prostřednictvím dodatečných informací změnu zadávacích podmínek, která mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, neboť původní požadavek na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zmírnil, a současně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku této změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, současně tyto dodatečné informace neuveřejnil na profilu zadavatele.Za spáchání správního deliktu se ukládá pokuta ve výši 150.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01/2016

Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že stanovil požadavek na poskytnutí jistoty ve výši překračující maximální výši 2 % z předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky. Za spáchání správního deliktu se ukládá pokuta ve výši 30.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Publikování nebo jakékoliv jiné formy dalšího šíření obsahu z internetových stránek http://www.roviko.cz jsou bez písemného souhlasu společnosti Roviko s.r.o. zakázány. Společnost Roviko s.r.o. nenese za zveřejněný obsah žádnou odpovědnost, stránky mají pouze informativní charakter.