Aktuality z veřejných zakázek 2021

Roviko přeje všem štastné vánoce a vše nejlepší do nového roku 2022, ať se daří.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12/2021

7As67/2019-26 NSS - Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že vyloučil uchazeče aniž by byl z rozhodnutí o vyloučení patrný důvod vyloučení, pouhá parafráze zákonného textu nepostačuje. Odůvodnění musí obsahovat konkrétní a přesvědčivé důvody pro vyloučení zájemce. Tyto informace uchazeč potřebuje mj. k obraně proti vyloučení prostřednictvím námitek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12/2021

S0167 2020 - Úřad není příslušný k přezkumu zákonnosti postupu zadavatele podle zákona o obcích, pokud se něco NE/Schvalovalo v zastupitelstuv obce, atd. dle tohoto zákona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11/2021

62 af 20 2019-104 - Zadavatel porušil § 124 odst. 4 ZZVZ neboť uzavřel smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s vybraným dodavatelem neboť sjednal termín dokončení v rozporu s nabídkou vybraného dodavatele, který v návrhu smlouvy o dílo. Sjednal termín dokončení plnění veřejné zakázky o 2,5 měsíce delší, než obsahovala nabídka vybraného dodavatele. Žalobce především namítá nesprávné právní posouzení. Změny návrhu smlouvy, tvoří-li návrh smlouvy součást nabídky (jak se stalo v nyní posuzované věci), před uzavřením smlouvy tedy ZZVZ zásadně neumožňuje. Pouze ve vyjiměčných případech lze uvažovat o použití §222 před uzavřením smlouvy a rovnou do té uzavírané smlouvy promítnout §222, ale pouze ve výjiměčných případech, takže to nelze brát jako možnost. Zákon říká jasně § 124 odst. 4 ZZVZ uzavřít smlouvu s nabídkou vybraného dodavatele, má to chronologickou transparentní posloupnost v úkonech dle zákona. Zadavatel neuzavřel smlouvu s nabídkou VD §124/4 a dostal pokutu ve výši 150 000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10/2021

S0816/2015 - Zadavatel v šetřeném případě postupoval v souladu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s § 147a odst. 2 zákona tím, že uveřejnil dne 5. 3. 2015, tj. do 15 dnů od jejího uzavření, na profilu zadavatele smlouvu o dílo bez ocenění jednotlivých položek výkazu výměr, neboť se jednalo o informace, jejichž neuveřejnění vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Pokud uchazeč uvede, že považuje ocenění jednotlivých položek výkazu výměr za obchodní tajemství, pak neuveřejění položkového rozpočtu uchazeče jakožto přílohu smlouvy na profilu není v rozporu se smyslem transparentní novely.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

09/2021

4 As 106/2016 - 67 - in-house výjimka a neexistující omezení in-house dodavatele v rámci plnění, může plnit in-house dodavatel VZ sám nebo pomocí svých poddodavatelů bez omezení, nemusí sám plnit VZ (pouze neplatilo by pokud by byl předmět VZ omezem v plnění VD ve smyslu §105 ZZVZ). Zákon o veřejných zakázkách nijak kvantitativně neurčuje ani minimální ani maximální limit, od kterého by rozsah plnění veřejné zakázky mohl být podřazen pod zákonnou in-house výjimku. Rovněž  do  nejnovější  úpravy  in-house  výjimky  pak  zákonodárce  požadavek  100%  plnění ze strany ovládané právnické osoby nezahrnul..
-----------------------------------------------------------------------------------------------

08/2021

Zadavatel stanovil zadávací podmínky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku v rozporu s § 89 odst. 5 a 6 zákona, když zvýhodnil určité dodavatele a výrobky tím, že...stanovil technické podmínky prostřednictvím přímých odkazů na konkrétní výrobky, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky, a aniž by stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona nemohlo být jinak dostatečně přesné nebo srozumitelné. Je to zadavatel, kdo nese odpovědnost za dostatečný popis předmětu plnění a nesmí obcházet zákon protože je obecný popis náročnější než odkaz na konkrétní výrobek. Lze obecně konstatovat, že pokud poptávané zboží lze popsat, tak odkazy nelze použít.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

07/2021

S0509/2020 - Obviněný se dopustil přestupkupodle § 268 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že stanovil zadávací podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku v rozporu s § 73 odst. 4 citovaného zákona, když v čl. 15 „Podmínky sestavení a podání nabídky dle § 103 zákona“ bodu 15.3.3 „Odborná certifikace dodavatele“ zadávací dokumentace uvedl požadavek, že dodavatelé mají v nabídce předložit certifikáty výrobců zařízení, které budou v rámci jmenované veřejné zakázky nabízet, konkrétně certifikát prokazující „partnerství..." které svým charakterem představují požadavky na kvalifikaci, neboť mají prokázat způsobilost dodavatele realizovat veřejnou zakázku, avšak taková kvalifikace nespadá mezi kvalifikaci uvedenou v § 73 odst. 1 až 3 citovaného zákona.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

06/2021

R0122/2019 - Zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený v § 36 odst. 1 zákona, když zadávací podmínku spočívající v pravidlu pro hodnocení nabídek týkající se metody vyhodnocení nabídek v dílčím kritériu hodnocení „Kvalita a zkušenosti osob, které se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky“. Zadavatel kritéria nestanovil tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručovala konkurenční výhodu, přičemž tímto postupem stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem. Zadavatel měl lépe hodnotit dodavatele, jehož členové realizačního týmu mají zkušenosti s prováděním externí kontroly provozu mýtného systému oproti dodavateli, jehož členové realizačního týmu mají zkušenosti s prováděním interní kontroly provozu mýtného systému. UOHS dospěl k závěru, že kontrolní proces v případě interní a externí kontroly probíhá prakticky identickým způsobem a nelze tvrdit, že interní kontrola je méně kvalitní než externí, tím méně lze způsobem provozu kontroly posuzovat kvalitu osob realizačního týmu dodavatele.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

05/2021

R0042/2021 - Zadavatel nedodržel pravidla stanovená v ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, když důvody uvedené zadavatelem v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nelze považovat za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Nelze přijmout obecný závěr, dle něhož by pandemie onemocnění Covid-19 či související protiepidemická opatření znamenaly samy o sobě důvod hodný zvláštního zřetele.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2021

S0314/2020 - Zadavatel stanovil zadávací podmínky v rozporu s ustanovením § 73 odst. 4,  když v ZD požaduje podle § 79 odst. 2 písm. c) citovaného zákona předložit seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, s podmínkou, že tito technici musí být v pracovním poměru nebo obdobném pracovněprávním vztahu k dodavateli, avšak takový požadavek na kvalifikaci nespadá mezi kvalifikaci uvedenou v § 73 odst. 3 písm. b) citovaného zákona, neboť podle § 79 odst. 2 písm. c) citovaného zákona může zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03/2021

R0141/2020/VZ - Zadavatel obdržel nabídku na plnění veřejné zakázky od jednoho dodavatele. K tomu Úřad pro úplnost konstatuje, že byť lze obdržení jediné nabídky obecně považovat za jeden z indikátorů přílišného omezení hospodářské soutěže, uvedené neplatí automaticky. Není tedy možné klást rovnítko mezi obdržení jediné nabídky a nezákonný postup zadavatele. Z obdržení jedné nabídky zadavatelem tak nelze činit automatický závěr, že se zadavatel dopustil porušení zákona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/2021

Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že neposkytl dodavatelům v rámci zadávacích podmínek veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci, zejména pro elektronické podání nabídek dle § 211 odst. 4 zákona. Obviněný nevložil do těchto dokumentů hypertextový odkaz na konkrétní zadavatelem zvolený elektronický nástroj, tedy na jeho webové stránky. Obviněný se však spokojil pouze s uvedením názvu zvoleného elektronického nástroje bez případné další specifikace či bez odkazu na tento nástroj. Uvedení pouhého názvu elektronického nástroje je zcela nedostačující, neboť nedosahuje ani minimálního standardu pro poskytování informací dodavatelům ve smyslu § 211 odst. 4 zákona. Zadavatel poskytne informace v podobě specifikace konkrétního elektronického nástroje a funkčního hypertextového odkazu na něj. Takový postup zadavatele pak lze označit za minimální standard pro splnění zákonné povinnosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/2021

30Af71 2017-178 KS v Brně potvrdil dřívější rozhodování NSS, že účelem řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je uložení nápravného opatření v případě zjištěného porušení postupu pro zadání veřejné zakázky zadavatelem, tedy zjednání nápravy v době, kdy lze ještě pochybení zadavatele napravit. T o je možné pouze před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku. Nad rámec zákona nelze podle Nejvyššího správního soudu konstatovat povinnost žalovaného vést řízení i po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, tj. poté, coodpadl předmět řízení, a vydatde factodeklaratorní rozhodnutí o tom, zda zadavatel kvalifikovaně porušil své povinnosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01/2021

Poslanecká sněmovna dne 1.12.2020 schválila zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Zákon o zadávání veřejných zakázek bude od 1. 1. 2021 novelizován.