Aktuality z veřejných zakázek 2020

Roviko přeje všem štastné vánoce a vše nejlepší do nového roku 2021, ať se daří.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12/2020

ÚOHS-S0101/2020/VZ - Dle rozhodnutí UOHS, se zadavatel dopustil přestupku, když v rozporu s § 73 odst. 4 cit. zákona ve spojení s § 79 odst. 2 písm. b) cit. zákona, když v čl. 8.4. „Prokázání technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ“ zadávací dokumentace veřejné zakázky požadoval, aby dodavatelé spolu se seznamem dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech předložili rovněž „osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací“, ačkoliv cit. zákon ve vztahu k prokázání technické kvalifikace v nadlimitním režimu takovou možnost nestanovuje. V NLM režimu UOHS potvrdil, že nelze požadovat v kvalifikaci nic jiného než co požaduje zákon. V ZJPŘ by možná úvaha byla, zda-li by to bylo možné požadovat u dodávek a služeb, ale nelze než doporučit prostě to nevyžadovat a nepouštět se na tenký led, a postupovat tak jako v NLM režimu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11/2020

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů - Ministerstvo pro místní rozvoj na svých stránkách uveřejnilo, že informace o dodavatelích zapsaných do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) na webu ISVZ formou OpenDat jsou pouze základní informace, které jsou aktuální POUZE k momentu jejich generování, protože kontinuálně probíhá zapisování dalších dodavatelů do SKD. Důrazně MMR dle svých stránek upozorňuje dodavatele, že služba OpenData pro SKD ani služby poskytovatelů zprostředkování otevřených dat na internetu NENAHRAZUJE elektronický výpis z SKD, který lze vygenerovat VÝHRADNĚ na webu ISVZ nebo na CzechPointu, a není možné jej využít namísto tohoto výpisu k prokazování kvalifikace při podávání nabídek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

09/2020

ÚOHS R0116/2020/VZ - Zadavateli v ZJPŘ se dodavatel nevyjádřil ve zdůvodnění MNNC k objasnění svojí nabídky ve vztahu k mimořádně nízké nabídkové ceně v souladu s tím, jak byl zadavatelem žádán - ke konkrétním položkám uvedeným v žádosti. Dodavatel pouze uvedl obecné formulace, že je schopen zrealizovat VZ. Zadavatel jej správně vyloučil, z důvodu, že vůbec neobjasnil svoji nabídku ve vztahu k mimořádně nízké nabídkové ceně v souladu s tím, jak byl zadavatelem žádán. Navrhovatel vůbec nepřistoupil ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle požadavků zadavatele, ale pouze jej ujišťoval, že za nabídnutou cenu je schopen veřejnou zakázku realizovat. Ani skutečnost, že navrhovatel předkládá až v rámci rozkladu určité dokumenty, nemůže zhojit fakt, že tak neučinil ve chvíli, kdy tak učinit měl, tedy po žádostech zadavatele o tyto doklady.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

08/2020

ÚOHS S0249/2020 - UOHS říká, že zadavateli v ZJPŘ nijak nerozporuje to, že uveřejnil v rámci oznámení o výběru pouze údaje, u nichž mu to zákon v případě zjednodušeného podlimitního řízení přímo ukládá (tedy oznámení o výběru nemusí obsahovat náležitosti § 123 v ZJPŘ ale pouze dle § 50). Navrhovatel podal námitky, že vybraný dodavatel nemohl plnit reference načež zadavatel v zamítnutí námitek pouze odkázal na to, že reference jsou plněny u VD pomocí poddodavatele. UOHS, řekl že se zadavatel v odůvodnění uvedeného rozhodnutí o námitkách dostatečně podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným navrhovatelem v námitkách. Zadavatel v zamítnutí námitek měl uvést konkrétní doklady (kvalifikace), na základě kterých zamítnutí námitek provedl a né jen pouze konstatování. Je tedy vidět odklon UOHS o čistě formálistického oznámení o výběru v ZJPŘ aby obsahovalo náležitosti dle § 123, ale mělo by postačovat naplnění § 50. Ovšem pokud jsou námitky a někdo doklady z oznámení o výběru v ZJPŘ rozporuje, tak musí zadavatel ty konkrétní doklady uvést na základě kterých postupoval, aby rozhodnutí o námitkách bylo přezkoumatelné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

06/2020

ÚOHS - R0197,0199/2019/VZ-00212/2020/321/TMi -  Zadavatel je dle ustanovení § 245 odst. 1 povinen podrobně a srozumitelně se vyjádřit ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách. Dle rozhodnutí UOHS, "povinnost vypořádat všechny námitky nelze chápat tak, že se zadavatel vyjádří ke každé větě, která je součástí námitek vůči zadávací dokumentaci. Podstatou této povinnosti je, aby se zadavatel ke všem námitkám v rámci celého rozhodnutí o námitkách věcně vyjádřil a neopomenul žádnou z námitek. Může tak učinit i komplexním objasněním zadávací dokumentace. Na rozhodnutí o námitkách je proto nutno nazírat jako na jeden celek a vyjádření k jednotlivým námitkám vnímat v kontextu celého rozhodnutí."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

05/2020

ÚOHS R0013/2020/VZ - Zadávací podmínky byly stanoveny v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. Zadavatel totiž požadoval předložení bankovní záruky za plnění veřejné zakázky vydané výhradně bankou, která má své sídlo v ČR a má bankovní licenci od ČNB. Tímto postupem dle Úřadu zadavatel vytvořil bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže a mohl tak omezit okruh potenciálních dodavatelů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2020

ÚOHS-S0114,0139/2019/VZ-13497/2019/533/LHl - Dle rozhodnutí UOHS, zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR stanovil předmětnou zadávací podmínku v rozporu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 a 2 zákona a § 73 odst. 6 písm. b) zákona, když v bodě 5. čl. 4.3. zadávací dokumentace stanovil požadavek na osobu „zahraničního odborníka v oblasti BIM“, který má současně disponovat prokazatelnou praxí při realizaci alespoň dvou zakázek spočívajících ve výkonu BIM koordinátora na dopravních či pozemních stavbách mimo Českou republiku v minimálním finančním objemu... Naprostý nesmysl, kde zůstává až rozum stát v rámci kvalifikace požadavku na seznam techniků, chtít požadavek osoby cizího příslušníka (mimo ČR osoba) a zkušenost se zakázkou mimo ČR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03/2020

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření koronaviru, naše společnost lehce tlumí svoje služby, s ohledem na situaci budeme realizovat méně zakázek než dosud. Děkujeme za pochopení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01/2020

4 As 104/2019-50 - NSS - Dle rozhodnutí soudu zadavatelem stanovený požadavek v obchodních podmínkách/zadávací dokumetnaci není transparentní. „Návrh smlouvy uvedený včásti 4. této zadávací dokumentace nesmí uchazeč měnit nebo opravovat vneprospěch zadavatele.“a obchodní podmínku včl. 1. 3 smlouvy „Konsignant je českou právnickou osobou zapsanou vobchodním rejstříku...“, čímž došlo kdiskriminaci a odrazení zahraničních dodavatelů od podání nabídek, kteří by jinak byli způsobilí kplnění veřejné zakázky, přičemž tento postupmohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Uvedená ustanovení zadávací dokumentace a Smlouvy umožňují dvojí vnímání. Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se závěrem krajského soudu, podle kterého se zahraniční dodavatel mohl oprávněně domnívat, že vymínil-li si stěžovatel jako konsignanta českou právnickou osobu, pak to považoval zjakéhokoli pohledu pro sebe za výhodné a změna v tomto ujednání by představovala změnu ve smlouvě v neprospěch stěžovatele zapovězenou zadávací dokumentací.