Aktuality z veřejných zakázek 2018

12/2018

Zadavatel se dopustil tím, že uzavřel nájemní smlouvu ve které dal slevu z nájmu za provedené stavební práce nájemci, aniž by udělal výběrové řízení na stavební práce. Umořování nákladů rekonstrukce v platbách nájemného za skutkového stavu vskutku nepředstavuje nic jiného, než postupné splácení ceny stavebních prací pronajímatelem nájemci.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12/2018

Nejvyšší správní soud rozhodl dle 6 As 83/2018 - 49, že zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že porušil ustanovení § 6 ZVZ v návaznosti na ustanovení § 50 odst. 3 ZVZ, když k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v předmětné veřejné zakázce požadoval předložení platného certifikátu „Odborný podnik pro nakládání s odpady“ SUCO, vydaného akreditovanou osobou, neboť tento doklad bezprostředně nesouvisí s předmětem veřejné zakázky. S ohledem na vlastnosti jím požadovaného certifikátu a podmínky jeho získání fakticky požadoval, aby dodavatelé byli členové Sdružení pro udělování certifikátu, neboť jenom ti mohli předmětný certifikát získat. Pokud by naopak žalovaný a následně správní soudy takovou praxi potvrdily, umožnily by fakticky vznik situace, kdy by dodavatelé mohli vytvářet „účelová sdružení“ nabízející „speciální certifikaci“ pouze pro své členy, přičemž pokud by zadavatelé takovou „speciální certifikaci“ požadovali, vytvořil by se „elitní okruh možných dodavatelů“, kteří by jako jediní byli schopni účastnit se takového zadávacího řízení. Tím by zároveň z povahy věci docházelo i k nepřímé skryté diskriminaci ostatních potenciálních dodavatelů, kteří by objektivně byli schopni plnit stejným způsobem jako tito „elitní dodavatelé“, avšak z důvodu nedisponování „příslušným certifikátem“ by nemohli být v zadávacím řízení úspěšní.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11/2018

Zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 21 odst. 2 zákona, když veřejnou zakázku z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené v § 23 odst. 4 písm. a) zákona, neboť důvod spočívající v nutnosti ochrany výhradních práv vybraného uchazeče vytvořil zadavatel v důsledku svého předchozího vědomého postupu při uzavírání smluv týkajících se předmětu plnění veřejné zakázky a zároveň zadavatel neprokázal, že by předmětnou veřejnou zakázku mohl z technických důvodů realizovat pouze vybraný uchazeč. Zadavatelé dávejte si pozor při uzavírání smluv na software, v uzavíraných smlouvách se vyhýbejte postupu který by vedl k "exkluzivitě" vybraného dodavatele a omezoval by se následný výběr jiných dodavatelů při navazujících veřejných zakázkách na stejný předmět plnění. Takto jednou uzavřená smlouva vede k paradoxu, že nikdo jiný nemůže do zakázky v následujících letech vstoupit, což UOHS tvrdě sankcionuje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10/2018

Dle UOHS - "Pokud jde o to, že výzva byla dle navrhovatele adresována neoprávněné osobě, zde pracovníkovi sekretariátu, ani v tomto dílčím nedostatku nespatřuji vadu, která by mohla další průběh zadávacího řízení ovlivnit, a to z následujících důvodů. Za právnickou osobu jednají její mj. její zaměstnanci. Zastupují ji v rozsahu, který je obvyklý s ohledem na jejich pracovní zařazení nebo funkci. Pro třetí osobu je rozhodující, jak se jejich oprávnění k zastoupení právnické osoby jeví zvnějšku. Uvádění kontaktních osob ať už do nabídek či do smluv je záležitostí technickou. Je-li určitá osoba uvedená jako kontaktní, nestává se z ní jediný možný komunikační kanál, účelem stanovení kontaktní osoby je toliko usnadnění komunikace. Jiný přístup by v praxi vedl k absurdním následkům."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

08/2018

Zadavatel – Severočeská vodárenská společnost a.s. porušil ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, neboť hodnocení nabídky navrhovatele v dílčím hodnotícím kritériu „Kvalita procesu realizace stavebních prací“ neproběhlo podle § 6 odst. 1 citovaného zákona v souladu se zásadou transparentnosti. Ze slovního hodnocení nevyplývají relevantní skutečnosti, které by přidělené bodové ohodnocení vysvětlovaly. Úřad rovněž zjistil, že obdobnému či zcela identickému slovnímu hodnocení u jednotlivých nabídek v konkrétním hodnotícím aspektu zadavatel přidělil různým hodnoceným nabídkám opakovaně diametrálně odlišné bodové ohodnocení. Z provedeného hodnocení není zřejmé, z jakého důvodu hodnotící komise přidělila nabídce jmenovaného navrhovatele v některých aspektech uvedeného dílčího hodnotícího kritéria nižší bodové ohodnocení, aniž by toto bodové hodnocení odpovídalo hodnocení slovnímu, a když při obdobném či stejném slovním hodnocení nabídky jiných uchazečů obdržely nepoměrně vyšší bodové hodnocení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Hodnocení kvalitativního kritéria vykazuje vysokou míru subjektivního hodnocení, které zvyšuje nároky na jednoznačné a dostatečně konkrétního odůvodnění. Opět se potvrzuje, že subjektivní hodnotící kritérium je velice problematické (navíc v zakázce na stavební práce) dle navrhovatele model hodnocení umožňuje uchazečům spekulativně získat nepřiměřené bodové hodnocení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

06/2018

Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že při zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení nerozdělil předmět veřejné zakázky na části ačkoliv povaha předmětu plnění veřejné zakázky rozdělení na části připouštěla a zároveň rozdělení veřejné zakázky na části nebránila aplikace § 13 odst. 3 zákona ZVZ. Podivné rozhodnutí UOHS, ze ZVZ i ZZVZ nevyplývá povinnost rozdělit zakázku na části, v obou zákonech je uvedeno "může rozdělit" což by mělo být chápano jako volba. Samozřejmě je logické, že vypisovat zakázku na úklid, počítače a stavbu v jedná zakázce nerozdělené na části není dobře. Na druhou stranu pokutovat za zakázku v jednom odvětí např. zdravotnictví, že měl zadavatel přístroje poptávat samostatně, když dodavatelé mohou tvořit sdružení/společnosti, mohou podávat nabídky subjekty ze zahraničí atd. se zdá dosti přísné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

05/2018

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím šesti společnostem pokuty v celkové výši 26 824 000 korun za kartelovou dohodu na trhu inženýrského stavitelství. Soutěžitelé se dopustili zakázané dohody typu bid rigging tím, že v roce 2011 koordinovali své nabídky do výběrového řízení. Úřad zahájil správní řízení na základě upozornění Auditního orgánu Ministerstva financí. Po prověření nabídek, zejména porovnáním položkových rozpočtů podaných v rámci nabídek jednotlivými soutěžiteli, Úřad zjistil, že všech šest účastníků řízení podalo nabídky, které se vyznačují naprostou cenovou shodou v signifikantní většině jednotlivých položek stavebních rozpočtů. Stavební rozpočet (položkový) měl celkem 357 položek. U 312 z nich byly všechny položkové ceny (jednotkové, ceny za dodávku a montáž a celková cena) všech jednotlivých nabídek účastníků řízení na setinu koruny shodné s cenami uvedenými v rozpočtu projektanta. U zbývajících položek rozpočtu došlo ke změně jednotkových cen (a shodně také ke změně v cenách za dodávku, montáž a v celkové ceně) v nabídkách účastníků řízení pouze jejich navyšováním od rozpočtu projektanta, a to v mnoha případech u jednotlivých účastníků řízení ve stejných položkách a ve stejných částkách. Téměř naprostou shodu, či shodné zvýšení cen některých položek jednotlivými účastníky řízení, v položkových rozpočtech všech uchazečů podaných do výběrového řízení, nelze vysvětlit jinak, než že v blíže nezjištěném období před podáním nabídek do výběrového řízení muselo mezi účastníky řízení dojít ke koordinaci a slaďování výše zmíněných položkových cen do výběrového řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04/2018

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím pokutoval kartelovou dohodu společností. Za zakázanou dohodu v souvislosti s účastí ve veřejné zakázce byly uloženy sankce v celkové výši 20 841 000 korun. Úřad provedl podrobnou analýzu položkových rozpočtů nabídek u všech objektů, při které porovnával vzájemné poměry jednotkových cen nabídnutých uchazeči o veřejnou zakázku, a zjistil, že mezi cenami stanovenými jednotlivými uchazeči existuje určitý cenový vzorec. Všechny nabídky přitom vykazovaly i obdobné chyby v součtech a chyby grafické. Společnosti by každá samostatně a nezávisle nemohly dospět k takovému obsahu svých nabídek, jak byl popsán výše. Jednání bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování nabídek mezi soutěžiteli, kteří nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek i výsledek výběrového řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03/2018

Zadavatelé jak poznat kvalitního administrátora/organizátora zadávacích řízení, není nic jednodušího než zadat název firmy od které by jste služby spojené s administrací VZ požadovaly vč. slova UOHS do google. Následně Vám vyskočí rozhodnutí UOHS kde daná firma figuruje, zjistíte zad-li zadavatélé (které tyto firmy zastupují) dostávají pokuty od UOHS a můžete si udělat názor nad kvalitou jejich práce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/2018

Zadavatel – Vězeňská služba České republiky se dopustil správního deliktu tím, že uzavřel dodatek smlouvy, kterým prodloužil termín realizace předmětu veřejné zakázky oproti původním zadávacím podmínkám o téměř jeden rok, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajícíchzvýše uvedené smlouvy o dílo, což mohlo mít vliv na účast i dalších potenciálních dodavatelů v původním zadávacím řízení na jmenovanou veřejnou zakázku s takto nově nastavenými podmínkami týkajícími se termínu plnění, a současně znemožnil uchazečům, kteří podali nabídku do původního zadávacího řízení, podat za takto nově nastavených podmínek výhodnější nabídku nežli vybraný uchazeč, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnitvýběr nejvhodnější nabídky. Zadavateli byla uložena pokuta ve výši 350.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/2018

Zadavatel – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se dopustil správního deliktu tím, že uzavřel smlouvy o nevýhradním obchodním zastoupení, jejichž předmětem bylo získávání pojištěnců pro zadavatele a poskytování poradenské služby, tedy úplatné poskytnutí služeb přičemž předmět plnění těchto smluv tvoří jednu veřejnou zakázku na služby, jejíž předpokládaná hodnota přesáhla finanční limit stanovený pro NLM režim, aniž by však zadavatel tuto veřejnou zakázku zadal v některém z v úvahu připadajících druhů zadávacích řízení. Zadavateli byla uložena pokuta ve výši 1.350.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/2018

Zadavatel – obec Dlouhá Ves se dopustil správního deliktu tím, že při vyřizování námitek neodeslal ve lhůtě do 15 dnů od jejich doručení rozhodnutí o námitkách a dále neodeslal zadávací dokumentaci ve lhůtě 10 dnů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Zadavateli byla uložena pokuta ve výši 100.000 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01/2018

Zadavatel – Město Valašské Meziříčí se dopustil správního deliktu tím, že při zadávání veřejné zakázky
v rozporu se zásadou transparentnosti a zákazu diskriminace v položkovém výkazu výměr stanovil u vybraných položek cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, což není slučitelné s účelem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny
.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01/2018

OD 1.1. 2018 platí novela zákona č.134/2016 Sb. Změna se týká uvádění skutečných majitelů právnických osob.