Aktuality z veřejných zakázek 2023

12/2023

Ať se daří v následujícím roce 2024 přejeme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/2023

2023_R0046 - Rozdělení VZ. Jednalo se o pořádání koncertů pro zadavatele. Z 1.koncert vysoutěžil jako VZMR za 1.9 mil. Kč bez DPH a 2. koncert vysoutěžil jako VZMR za 0,4mil. Kč bez DPH. Dle UOHS se jedna o pravidlené služby (z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé že se koncerty zadavatele pravidelně pořádají každý rok) a zadavatel měl tedy předpokládanou hodnotu stanovit dle § 19 ZZVZ tedy jako předpokládanou hodnotu za 12 měsíců předchozích. Tedy pokud se sečtou VZ za posledních 12 měsíců tak přesahují 2 mil Kč bez DPH a nemůže je tedy Z zadávat jako VZMR ale dle typu VZ podle jejich součtové hodnoty, které je vyšší než limit pro VZMR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/2023

2023_R0031 - Ramcova dohoda. Dle judikatury Soudního dvora EU vyplývá, že uzavřením RD se veřejný Z může zavázat pouze v rozsahu maximálního množství nebo maximální hodnoty dotyčných stavebních prací, dodávek nebo služeb, takže jakmile bude této hranice dosaženo, bude tato rámcová dohoda neúčinná. Dle rozsudku UOHS pokud v rámcových dohodách Z uvedou předpokládanou hodnotu, bude to bráno jako tento limit a je to bráno ve smyslu rozsudku EU a je to v pořádku. I když tedy nedal Z do ZD maximální mnozstvi odebrané nafty v litrech nebo v Kć, ale jen předpokládanou hodnotu VZ, tak s velkým štestím pro Z to UOHS uznal, že je to v pořádku postup, v souladu s §131 rámcová dohoda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/2023

2023_S0221 - Chybné určení druhu VZ, zahrnuti ZZVZ VZ na sluzby do VZMR na stavební práce. Archeologicky pruzkum, Z dal CPV 45112450-4 Výkopové práce na archeologických nalezištích a soutezil jako VZMR na stavbu. Dle Úřadu pod CPV si lze představit zejm. právě práce skrývkové, jež však nejsou předmětem plnění plynoucím ze smlouvy o dílo, nikoliv vlastní odborné archeologické služby. I kdyby CPV kód na stavbu, tak tato skutečnost i tak nemůže ovlivnit určení hlavního předmětu veřejné zakázky, neboť základním účelem této zakázky je zjevně poskytnutí odborných archeologických služeb.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/2023

ÚOHS-S0211/2023 Dělení VZ. Nákup automobilů v rozpětí 37 dnů a přes jeden kalendařní rok, jeden zakoupen v prosinci a druhý v lednu :) Je zřejmé, že zadavatel vycházel z plánu investic, který stanovil pořízení dvou manažerských vozidel. VZ tvoří jeden funkční celek, resp. jednu veřejnou zakázku. o existenci věcné souvislosti plnění postačí, že plnění byla charakteru obdobného. Úřad uvádí, že účetní období může být indikátorem časové souvislosti, nicméně skutečnost, že v posuzované věci obviněný uzavřel dvě smlouvy v různých účetních obdobích, není vždy zcela relevantní.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/2023

2022_S0332 - Vyločení za mimořádní nízkou nabídkou cenu (MNNC) u VZ na projektovou dokumentaci (PD). Zadavatel vyloučil dodavatele (D) s důvodem, že porovnal hodinové sazby v Kč více D, a časovou náročnost hodin více D a porovnal cenu vyloučeného D oproti cenove kalkulačce ČKAIT. Kalkulačka ČKAIT je obecný orientační nástroj, ktery nezohledňuje specifika konrétního projektu s čímž lze souhlasit. Navíc kalkulačka ČKAIT z logiky věci, bude hájit co větší ceny projekčních prací pro svoje členy. Je tedy logický argument, při kterém D namítal, že u jiných VZ z veřejně dostupných zdrajů jdou PD realizovat za ceny, které jsou nižší než výpočet kalkulačky ČKAIT. Navíc dle NS 7 As 199 2021-78 nelze ztotožit nižší cenu s nekvalitnim plněním. I když člen komise vyznamný architekt, tak UOHS konstatuje správně, že odbornost komise nemá bez dalšího vliv jak je provedeno posouzeni MNNC. Rizika ve vylouceni které Z uváděl mají povahu obecných tvrzení, která lze užít prakticky v jakékoliv jiné VZ. Z postupoval chybně při vyloučení za MNNC. Rozhodnutí 2022_R0141 - potvrzeno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/2023

2023_S0055 - Omezeni soutěže širokým předmětem plněni. Dodavatelé nebyli schopni dodat celý předmět smlouvy, kromě jedné věci, ale přitom by byli schopni dodat drtivou většinu předmětu smlouvy. Skryta diskriminace, zadavatel měl rozdělit VZ na čísti nebo udělat víe samostatných VZ. Zadavatel porušil §36 odst. 1 bezdůvodná překážka hospodářské soutěže ve spojení § 6 odst. 2 zákaz diskriminace.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/2023

2022_S0525 - Zrušení VZ dle §127 odst. 2 písm. d) Důvody hodné zvláštního zřetele, musí se jednat o důvody objektivní, které reálně (objektivně) nastaly v průběhu ZR. Z měl od D pochybnost o nabídnutých technických parametrech, Z si situaci přivodil sám tím, že v ZD požadoval prokázání splnění technických parametrů nedostatečným způsobem. Z nemůže obejít svou povinnost posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek účasti (§ 39 odst. 2 písm. a) ve spojeni s § 39 odst. 4 zrušením ZR řízení z důvodu, že takové posouzení pokládá za nemožné.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/2023

S0122/2023 - Neplatný profil zadavatele a zveřejnění VZ. Zadavatel zveřejnil veřejnou zakázku na web (NEN), který nebyl registrován jako profil ve věstníku veřejných zakázek, tento web (NEN) zadavatel zaregistroval až později a proto se stal i později profilem zadavatele. Poměrně závažná chyba, která byla odměněna pouze malou pokutou pro zadavatele ve výši 30.000 Kč.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/2023

2022_S0612 - Hodnoticí kritérium budoucí sleva z ceniku URS. Zadavatel hodnotil slevu v % z ceníku URS co bude od dodavatelů. Nesmysl, protože dodavatelé nikdy neví jaké budou v bodoucnu ceny v budoucnu v ceník URS. Zadavatel nepředvídatelně a nepřiměřeně přenesl riziko na dodavatele a ti neví za jaké ceny budou realizovat/jaké budou ceny URS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/2023

2022_S0124 - Zrušení VZ, zadavatel VZ zrušil dle §127 písm. d) - důvody hodné zvláštního zřetele, že vzhledem k průtahům (33 měsíců, UOHS, atd) není možné zakázku dodat do nějakého termínu co má stanoven od fondu a dále že požadovaný hardware je už zastaralý a tím pádem je to neekonomické. UOHS zastává neoblomné stanovisko zamezit libovůli dodavatele v řušení VZ což je pochopitelné a lehce zneužitelné. Dle UOHS Z neuvádí žádné objektivní důvody, pro které by bylo nezbytné pro plnění předmětu VZ užít hardwarové produkty s lepšími parametry, když mu to pro nemocniční systém nejspíše dostačuje. I když je logika zadavatele zřejemá, UOHS docela přísně rozhoduje a snaží se odrazovat Z od libovůle ve zrušení. UOHS si zjistil na fondu ze Z si může zažádat o prodlouzeni terminu, takže existuje alespoň stále teoreticka možnost, že se to stihne takže důvody temínové také neuznal.

2022_R0092 - rozklad a v něm napadnuta pouze část s harwarem, časové hledisko ve výroku Z nenapadnul. Dle rozkladu výrok obsahoval chybu v porovnání co se odkazovalo na hardware byly nesrovnatelné PC, takže opravit. Ale zdůrazněna stále věta, že v situaci není podstatné, zda na trhu existují novější hardwarové produkty, které nabízejí lepší parametry za srovnatelnou cenu, neboť zadavatel požadoval takové parametry, které pro účel plnění VZ potřeboval a na tom nic nemění že je něco novějšího - tam je třeba spatřovat tu libovůli, je pochopitlené že ta hranice co by něco novějšího na truhu stálo o 5 méně a mělo lepší parametr, tak by každý Z mohl libovolně VZ rušit, což je na druhou stranu zase pochopitelné tomu zamezit té libovůli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/2023

ÚOHS-S0520/2022. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy § 100, Z si vyhradil dle §100 že může jednostranně prodložit termín plněni, což poté udělal. UOHS řekl, že nelze prodloužit termín dle libovůle Z. Zadavatel s definováním výhrady prodloužení v ZD měl definovat za jakých podmínek bude termín prodlužovat, podmínky, za kterých k této změně může dojít, však blíže definovány nebyly. Takové prodloužení termínu jednostrannné bez udáni důvodu nelze vyhradit, z vyhrazení musí být jednoznačně seznatelné, na jaké situace dopadá. Termín pro dokončení má mít vliv i na rozhodování možných dodavatelů, zda podat či nepodat nabídku na veřejnou zakázku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/2023

ÚOHS-R0137/2022/VZ hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši 2 600 000 korun v souvislosti se zadávacím řízením na zhotovitele rekonstrukce a dostavby Průmyslového paláce. Zadavatel stanovil kritéria pro kvalifikaci dodavatelů nepřiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, čímž nezákonně omezilo okruh potenciálních dodavatelů. Hlavní restaurátor působící v týmu dodavatele měl zkušenost v obdobné pozici na nejméně 2 zakázkách, z nichž každá zahrnovala provedení restaurování „polychromovaných a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a štuku, a/nebo dřeva“ v rozsahu odpovídajícím finančnímu plnění v částce nejméně 10 mil. Kč bez DPH, přitom tato osoba má zastřešovat dozor nad pracemi v hodnotě nižší, než jaký je objem prací, s nimiž má mít požadovanou zkušenost.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/2023

KS v Brně 29Af53 2019-70 - Z požadavek, že zboží bude nové nikoliv repasované a ,,NOVOST,, chtěl Z doložit potvrzením výrobce či oficiálního zástupce v ČR, žádný jiný způsob Z nepřipustil. Z chyba, doložení vázano na 3. osobu, a jeji libovůli, která nemá žádnou povinost takové potvrzení vydávat a některé D může zvýhodňovat, Z měl připustit i jiné alternativy prokázaní novosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/2023

UOHS 2022_S0349 - 2022_R0131 potvrzeno - Námitky proti ZD (aukci) opožděně. Z v ZD stanovil, že jen prvnich 5 kol aukce se bude prodlužovat čas. D dal v posledním kole cenu pár sec. před koncem a vyhrál a druhej D byl překvapen, že se čas neprodloužil. I když dle 5 Afs 75 2009 KS v Brně, muze se ,,nejasnost ZD projevit až při hodnocení nejvhodnější nad,, tak tady to neplatilo. Pokud D vadilo prodloužení aukčního kola maximálně pětkrát, nic mu nebránilo podat nám ve lhutě §242/4 (proti ZD). Z řekl podmínky aukce dopředu a D s tím měl tedy počítat nebo proti tomu podat včas namítat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/2023

NSS 3Afs96 2021-57 - Maximání nabídková cena. Z v ZD podmínku, že při překročení celkové nabídkové ceny tak VOLBA a MŮŽE D vyloučit (libovůle). NSS rekl ze §48/2 je volba ale u VD dle §48/8 povinost vylučovat, vyloučení D je v zásadě jen „časová“, nikoli „věcná“ podmínka. VD nabídnul a přeročil max. možnou nabídkovou cenu, a nelze tedy vybrat dle volby Z, mohlo to odrazovat jiné D od podání nabídky a je to porušení transparentnosti a smyslu §48/8 u VD vždy vyloučení, volba §48/2 neplati smyslem v této situaci. V této situaci je pak lhostejné, jak přesně Z formuloval ZD a zda v nich připustil možnost (nikoli povinnost) VD vyloučit, i když psal možnost tak jej musel vyloučit za překročení maximální výše nabídkové ceny.