Aktuality z veřejných zakázek 2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/2023

2022_S0612 - Hodnoticí kritérium budoucí sleva z ceniku URS. Zadavatel hodnotil slevu v % z ceníku URS co bude od dodavatelů. Nesmysl, protože dodavatelé nikdy neví jaké budou v bodoucnu ceny v budoucnu v ceník URS. Zadavatel nepředvídatelně a nepřiměřeně přenesl riziko na dodavatele a ti neví za jaké ceny budou realizovat/jaké budou ceny URS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/2023

2022_S0124 - Zrušení VZ, zadavatel VZ zrušil dle §127 písm. d) - důvody hodné zvláštního zřetele, že vzhledem k průtahům (33 měsíců, UOHS, atd) není možné zakázku dodat do nějakého termínu co má stanoven od fondu a dále že požadovaný hardware je už zastaralý a tím pádem je to neekonomické. UOHS zastává neoblomné stanovisko zamezit libovůli dodavatele v řušení VZ což je pochopitelné a lehce zneužitelné. Dle UOHS Z neuvádí žádné objektivní důvody, pro které by bylo nezbytné pro plnění předmětu VZ užít hardwarové produkty s lepšími parametry, když mu to pro nemocniční systém nejspíše dostačuje. I když je logika zadavatele zřejemá, UOHS docela přísně rozhoduje a snaží se odrazovat Z od libovůle ve zrušení. UOHS si zjistil na fondu ze Z si může zažádat o prodlouzeni terminu, takže existuje alespoň stále teoreticka možnost, že se to stihne takže důvody temínové také neuznal.

2022_R0092 - rozklad a v něm napadnuta pouze část s harwarem, časové hledisko ve výroku Z nenapadnul. Dle rozkladu výrok obsahoval chybu v porovnání co se odkazovalo na hardware byly nesrovnatelné PC, takže opravit. Ale zdůrazněna stále věta, že v situaci není podstatné, zda na trhu existují novější hardwarové produkty, které nabízejí lepší parametry za srovnatelnou cenu, neboť zadavatel požadoval takové parametry, které pro účel plnění VZ potřeboval a na tom nic nemění že je něco novějšího - tam je třeba spatřovat tu libovůli, je pochopitlené že ta hranice co by něco novějšího na truhu stálo o 5 méně a mělo lepší parametr, tak by každý Z mohl libovolně VZ rušit, což je na druhou stranu zase pochopitelné tomu zamezit té libovůli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/2023

ÚOHS-S0520/2022. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy § 100, Z si vyhradil dle §100 že může jednostranně prodložit termín plněni, což poté udělal. UOHS řekl, že nelze prodloužit termín dle libovůle Z. Zadavatel s definováním výhrady prodloužení v ZD měl definovat za jakých podmínek bude termín prodlužovat, podmínky, za kterých k této změně může dojít, však blíže definovány nebyly. Takové prodloužení termínu jednostrannné bez udáni důvodu nelze vyhradit, z vyhrazení musí být jednoznačně seznatelné, na jaké situace dopadá. Termín pro dokončení má mít vliv i na rozhodování možných dodavatelů, zda podat či nepodat nabídku na veřejnou zakázku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/2023

ÚOHS-R0137/2022/VZ hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši 2 600 000 korun v souvislosti se zadávacím řízením na zhotovitele rekonstrukce a dostavby Průmyslového paláce. Zadavatel stanovil kritéria pro kvalifikaci dodavatelů nepřiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, čímž nezákonně omezilo okruh potenciálních dodavatelů. Hlavní restaurátor působící v týmu dodavatele měl zkušenost v obdobné pozici na nejméně 2 zakázkách, z nichž každá zahrnovala provedení restaurování „polychromovaných a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a štuku, a/nebo dřeva“ v rozsahu odpovídajícím finančnímu plnění v částce nejméně 10 mil. Kč bez DPH, přitom tato osoba má zastřešovat dozor nad pracemi v hodnotě nižší, než jaký je objem prací, s nimiž má mít požadovanou zkušenost.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/2023

KS v Brně 29Af53 2019-70 - Z požadavek, že zboží bude nové nikoliv repasované a ,,NOVOST,, chtěl Z doložit potvrzením výrobce či oficiálního zástupce v ČR, žádný jiný způsob Z nepřipustil. Z chyba, doložení vázano na 3. osobu, a jeji libovůli, která nemá žádnou povinost takové potvrzení vydávat a některé D může zvýhodňovat, Z měl připustit i jiné alternativy prokázaní novosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/2023

UOHS 2022_S0349 - 2022_R0131 potvrzeno - Námitky proti ZD (aukci) opožděně. Z v ZD stanovil, že jen prvnich 5 kol aukce se bude prodlužovat čas. D dal v posledním kole cenu pár sec. před koncem a vyhrál a druhej D byl překvapen, že se čas neprodloužil. I když dle 5 Afs 75 2009 KS v Brně, muze se ,,nejasnost ZD projevit až při hodnocení nejvhodnější nad,, tak tady to neplatilo. Pokud D vadilo prodloužení aukčního kola maximálně pětkrát, nic mu nebránilo podat nám ve lhutě §242/4 (proti ZD). Z řekl podmínky aukce dopředu a D s tím měl tedy počítat nebo proti tomu podat včas namítat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/2023

NSS 3Afs96 2021-57 - Maximání nabídková cena. Z v ZD podmínku, že při překročení celkové nabídkové ceny tak VOLBA a MŮŽE D vyloučit (libovůle). NSS rekl ze §48/2 je volba ale u VD dle §48/8 povinost vylučovat, vyloučení D je v zásadě jen „časová“, nikoli „věcná“ podmínka. VD nabídnul a přeročil max. možnou nabídkovou cenu, a nelze tedy vybrat dle volby Z, mohlo to odrazovat jiné D od podání nabídky a je to porušení transparentnosti a smyslu §48/8 u VD vždy vyloučení, volba §48/2 neplati smyslem v této situaci. V této situaci je pak lhostejné, jak přesně Z formuloval ZD a zda v nich připustil možnost (nikoli povinnost) VD vyloučit, i když psal možnost tak jej musel vyloučit za překročení maximální výše nabídkové ceny.